Fre­de­riks for­sig­ti­ge stilskift e

ME­NER

BT - - DEBAT -

Kron­prins Fre­de­rik tog de før­ste for­sig­ti­ge skridt til at om­de­fi ne­re off ent­lig­he­dens syn på sin per­son, da han ind­til i man­dags be­søg­te Ne­pal. Som kom­mit­te­ret for Dansk Rø­de Kors var han i det bjer­gri­ge land for selv at se, hvor­dan den dan­ske ind­sats er for­lø­bet eft er jord­s­kæl­vet den 25. april. BT var med på tu­ren, og Kron­prin­sen lod ty­de­ligt for­stå, at hans rej­se i fel­ten med Dansk Rø­de Kors ik­ke er en en­gangs­fo­re­stil­ling. » Der vil kom­me an­dre mu­lig­he­der til mig i frem­ti­den. Det glæ­der jeg mig me­get til, « som Fre­de­rik for­mu­le­re­de det over for BT. I FOR­HOLD TIL hans ko­ne, kron­prin­ses­se Mary, og hen­des ar­bej­de som f. eks. pro­tek­tor for Dansk Flygt­nin­ge­hjælp, har Kron­prin­sen ik­ke hø­stet helt sam­me an­er­ken­del­se for sin frem­træ­den i off ent­lig­he­den. Som med­lem af den In­ter­na­tio­na­le Olym­pi­ske Ko­mité, IOC, har han fra be­gyn­del­sen væ­ret fan­get i et di­lem­ma. IOC har væ­ret stærkt præ­get af kor­rup­tion og ne­po­tis­me, og fortje­ner at bli­ve re­for­me­ret in­de­fra af kri­ti­ske, uafh æn­gi­ge stem­mer. En så­dan kan Fre­de­rik al­drig bli­ve på grund af sin a- po­li­ti­ske roy­a­le sta­tus. EL­LERS HAR KRON­PRIN­SEN få­et stor op­mærk­som som ’ Jer­n­prin­sen’. For sin fy­sisk go­de form og del­ta­gel­se i fl ere af ti­dens store trends: ma­ra­ton­løb, iron­man og di­ver­se hår­de cy­kel­løb. Alt­så ik­ke no­get af sam­funds­mæs­sig be­tyd­ning. DER­FOR ER DET et in­ter­es­sant - ja, mo­dent - stilskift e, Fre­de­rik læg­ger op til. Og han læg­ger ik­ke skjul på, at han og­så læ­rer af sin ko­nes suc­ces. FN har bud eft er Mary som ta­ler. Hun bli­ver ta­get se­ri­øst. Det kan Kron­prin­sen og­så bli­ve i hø­je­re grad, hvis han bli­ver pro­tek­tor for Dansk Rø­de Kors. Det lig­ner næ­sten en ar­ve­sag, idet prins Hen­rik i dag be­stri­der po­sten. jlu

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.