TA­GER DU BNP PÅ MIG?! ’’

MFer fra Dansk Fol­ke­par­ti kom i me­di­e­storm, for­di hun ik­ke brug­te for­kor­tel­sen ’ BNP’ kor­rekt

BT - - DEBAT -

Per­nil­le Ben­dixen, nyvalgt med­lem af Fol­ke­tin­get for Dansk Fol­ke­par­ti, kom i et ra­diopro­gram på Ra­dio24­syv til at bru­ge be­teg­nel­sen ’ BNP’ for­kert. Klip­pet kom på net­tet og spred­te sig som lus i en bør­ne­ha­ve. Bag­eft er kom en de­bat om, hvor klo­ge MFe­re skal væ­re, og om man må håne dem for fejl. VED HVERT FOL­KE­TINGS­VALG ta­ler man om, hvor me­get djøfer­ne fyl­der på Chri­sti­ans­borg. Man ta­ler og­så om, at alt for man­ge un­ge po­li­ti­ke­re væl­ges ind di­rek­te fra uni­ver­si­te­tet uden no­gen­sin­de at ha­ve få­et be­skid­te hæn­der af et rig­tigt job. Og så væl­ges der al­tid for få kvin­der og men­ne­sker med ind­van­drer­bag­grund. Ved se­ne­ste valg kom der fak­tisk fl ere så­kald­te ar­bej­de­re ind. Det kan man ik­ke mindst til­skri­ve DFs vok­se­værk. En af dem var Per­nil­le Ben­dixen, som tid­li­ge­re har væ­ret salgs­as­si­stent i Imerco og dag­ple­jer. Hun er alt­så bå­de en rig­tig ar­bej­der og kvin­de, så alt bur­de væ­re godt. MEN SÅ KOM hun til at si­ge no­get dumt. Og lad os ba­re slå fast: Det var ik­ke ba­re no­get forvrøv­let vås. Det var dumt. Hun er dog langt­fra den før­ste, der har sagt no­get dumt på Chri­sti­ans­borg. Det var og­så rig­tigt dumt, da SFs Vil­ly Søvn­dal vil­le ha­ve Fogh til at sva­re på spørgs­mål om Fort Bragg ( kendt ame­ri­kansk mi­li­tær­ba­se), som han men­te var pla­ce­ret un­der ind­land­si­sen i Grøn­land. El­ler da Ven­stres Svend Hei­sel­berg skul­le for­kla­re subsi­da­ri­tets­prin­cip­pet ( nær­heds­prin­cip­pet - alt­så at be­slut­nin­ger skal træff es på la­ve­ste po­li­ti­ske ni­veau, f. eks. kom­mer kom­mu­ner­ne før sta­ten, når nær­heds­prin­cip­pet bru­ges). Hei­sel­berg be­gynd­te med at slå fast, at han vid­ste, hvad det be­tød, for der­eft er at de­mon­stre­re, at det gjor­de han ab­so­lut ik­ke. I al­le dis­se ek­semp­ler er po­li­ti­ke­ren bag dum­he­den ble­vet lat­ter­lig­gjort. Og har bag­eft er få­et en stor po­li­tisk kar­ri­e­re. BEN­DIXEN HAR NU selv ind­ledt en de­bat om, at det, hun har væ­ret ud­sat for, skub­ber folk væk fra po­li­tik. Der er in­gen tvivl om, at det tryk, MFe­re ud­sæt­tes for, er med til at afh ol­de folk fra at del­ta­ge i den po­li­ti­ske pro­ces. Det er ik­ke sjæl­dent, man mø­der po­li­ti­ske men­ne­sker, der hel­ler vil bræk­ke en arm på langs end stille op til no­get, for­di de sim­pelt­hen ik­ke vil fi nde sig i den be­hand­ling, MFe­re får. Det er en væ­sent­lig de­bat! Jeg er ba­re ik­ke sik­ker på, at det kon­kre­te ek­sem­pel er den bed­ste ca­se. I dag fo­re­går me­get af bå­de den kær­li­ge sa­ti­re og den grove mob­ning på so­ci­a­le me­di­er. Og Fa­ce­book slår no­get hår­de­re, end når en MFer i gam­le da­ge blev gril­let i fol­ke­tings­sa­len en sen aft en. Jeg for­står til ful­de, at Per­nil­le Ben­dixen øm­mer sig og fø­ler sig vok­sen­mob­bet. Hun er­ken­der end­da sin brøler: » Jeg sag­de no­get vær­re vås, og det står jeg ved. Men der­fra og så til at hæn­ge mig ud på Fa­ce­book, det er for me­get, sy­nes jeg. « Og så fort­sæt­ter hun til en ik­ke uvæ­sent­lig po­in­te » Det, jeg skal læ­re, er, at jeg ik­ke skal ud­ta­le mig om ting, jeg ik­ke ved me­re om. « Det er ge­ne­relt et godt råd i li­vet. Men og­så et, vi al­le sam­men for­bry­der os imod en gang imel­lem. PO­LI­TI­KE­RE SKAL HA­VE lov til at be­gå fejl! Men mag­ten skal man og­så al­tid kun­ne gø­re grin med. Det gæl­der i Cir­kus­revy­en så­vel som på Fa­ce­book. Og BNP er trods alt ik­ke en be­teg­nel­se som ’ smølf’, man kan ind­sæt­te som er­stat­ning for an­dre ord eft er for­godt­be­fi nden­de. Der er in­gen, der for­lan­ger, at MFe­re skal væ­re fl yden­de i det sæ­re stam­me­sprog, der ta­les på Chri­sti­ans­borg. De må godt si­ge no­get dumt. Men det må vi alt­så og­så godt gri­ne ad.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.