Bør fol­ke­tings­med­lem­mer vi­de, hvad be­gre­bet ’ brut­to­na­tio­nal­pro­dukt’ be­ty­der?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 22.49 RE­PRÆ­SEN­TE­RER FOL­KET På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 12.11 På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 23.08 På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 07.10 VÆR­DI­ER­NE ER VIG­TIGST På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 05.02

Nej

Re­nee Vej­birk

Bill Malm­gren

Pre­ben Schultz

Ja

5.973 stem­mer på bt. dk

DET SKAL DE BA­RE VI­DE Det dér har in­tet med pa­ratvi­den at gø­re. En­hver fol­ke­tings­po­li­ti­ker skal saft su­se­me vi­de, hvad BNP er for no­get. Og­så i søv­ne. Fol­ke­tings­med­lem­mer er valgt af be­folk­nin­gen og re­præ­sen­te­rer der­for bor­ger­ne i Dan­mark. Man­ge dan­ske­re aner ik­ke, hvad BNP er, og der­for skal dis­se og­så re­præ­sen­te­res i Fol­ke­tin­get.

KUR­SER TIL PO­LI­TI­KER­NE Må­ske skul­le fol­ke­valg­te po­li­ti­ke­re ge­ne­relt eft er­ud­dan­nes, in­den de skal på tin­ge. Rød stu­es med­lem­mer vi­ser da oft e mang­len­de vi­den om al­min­de­lig virk­som­heds­drift og øko­no­mi, uden at pres­sen in­ter­es­se­rer sig for det.

PO­LI­TI­KE­RE SKAL TE­STES

Karsten Tve­de­brink

Et selvmål af rang af Per­nil­le Ben­dixen. Man skul­le ind­fø­re en ’ op­ta­gel­ses­prø­ve’ til Fol­ke­tin­get på li­ge linje med op­ta­gel­ses­prø­ven til at bli­ve ’ rig­tig’ dan­sker. Det er gan­ske sim­pelt for rin­ge.

Al­lan Tor­ne­mand

Po­li­ti­ke­re skal ik­ke vi­de no­get som helst. De bli­ver stemt ind på per­son­li­ge vær­di­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.