PANELET

BT - - DEBAT -

THO­MAS DA­NI­EL­SEN Nej. Vi skal sik­re go­de og li­ge lå­ne­vil­kår i he­le Dan­mark, og ved at la­ve et sær­ligt stat­slån bli­ver lå­net dy­re­re. Kon­se­kven­sen vil væ­re, at man skal be­ta­le et hø­je­re ri­si­ko­bi­drag. Så skal man fak­tisk be­ta­le me­re for at kun­ne lå­ne. Det er en me­get far­lig vej at gå. At gi­ve stats­ga­ran­te­re­de lån kan ha­ve en ræk­ke pro­ble­mer. Man øn­sker at ga­ran­te­re lå­ne­ne for at sæt­te gang i bo­ligs­al­get, men hvis man har gi­vet ga­ran­ti­er­ne, og pri­ser­ne fal­der, så er om­kost­nin­ger­ne ste­get.

Det, vi ser li­ge nu, har ik­ke no­get med re­al­kre­dit­lån at gø­re. Det hand­ler om, at de job, der før i ti­den lå i dis­se yder­om­rå­der, er ved at for­svin­de. Om­rå­der kan bli­ve helt aff ol­ket. Det kan man ek­sem­pel­vis se i tid­li­ge­re mel­lem­sto­re by­er i Tys­kland.

Ord­fø­rer for land­di­strik­ter og øer ( V)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.