NY AN­KLA­GE: Qvortrup vil­le ’ af­stem­me for­kla­rin­ger’

Hen­rik Qvortrup be­la­stes af ny bog: Vil­le af­stem­me for­kla­rin­ger in­den Se og Hør- skan­da­len

BT - - NYHEDER - Uf­fe Jør­gen­sen Od­de ufjo@ bt. dk ksv@ bt. dk

SE OG HØR- SA­GEN

Ka­ri­na Svens­gaard TV2s for­hen­væ­ren­de po­li­ti­ske kom­men­ta­tor, den tid­li­ge­re Se og Hør- che­fre­dak­tør Hen­rik Qvortrup, for­søg­te at af­stem­me for­kla­rin­ger med den tid­li­ge­re uge­blads- jour­na­list Kas­per Kop­ping, in­den Se og Hør- skan­da­len be­gynd­te at rul­le sid­ste år.

Det frem­går af en ny bog om Se og Hør- skan­da­len kal­det ’ Helt tys tys - Se og Hør in­de­fra’, som ud­kom­mer i slut­nin­gen af ok­to­ber med jour­na­list Kas­per Kop­ping som for­fat­ter.

» Min op­fat­tel­se er, at han dels vil for­tæl­le, at han har hørt ryg­ter om, at der kom­mer en bog. Dels vil han spar­re med mig mht., hvem for­fat­te­ren kan væ­re, og hvad bo­gen in­de­hol­der. Dels vil han af­stem­me for­kla­rin­ger med mig om det mø­de med ’ tys- tys- kil­den’ ( på Qvortrups kon­tor, red.), hvor han blev he­vet per­ma­nent ind i fol­den, « si­ger Kas­per Kop­ping til BT.

Hen­rik Qvortrup, der i for­å­ret 2014 var højt pro­fil­le­ret po­li­tisk kom­men­ta­tor på TV2, fik nys om den tid­li­ge­re Se og Hør- jour­na­list Ken B Ras­mus­sens af­slø­ren­de bog ’ Li­vet, det for­ban­de­de’ om Se og Hørs ar­bejds­me­to­der, da han i for­bin­del­se med en op­træ­den i ’ Go’ Mor­gen Dan­mark’ på TV2 den 24. marts, tal­te med stu­di­e­vær­ten Mor­ten Re­sen, som hav­de hørt om en ny bog om uge­bla­det.

Se og Hør- sa­gen eks­plo­de­re­de i de dan­ske me­di­er, da BT - med af­sæt i Ken B Ras­mus­sens bog - i slut­nin­gen af april sid­ste år kun­ne for­tæl­le, at uge­bla­det i fle­re år hav­de over­vå­get kend­te og kon­ge­li­ges brug af kre­dit­kort.

Fra 2008 til 2011 send­te den så­kald­te ’ tys- tys- kil­de’ i tu­sind­vis af til­fæl­di­ge sms- be­ske­der til uge­bla­dets jour­na­li­ster. Sms- be­ske­der­ne in­de­holdt for­tro­li­ge op­lys­nin­ger om kend­te og kon­ge­li­ges brug af kre­dit­kort og var så­le­des et red­skab, som Se og Hørs jour­na­li­ster kun­ne be­nyt­te til ek­sem­pel­vis at fin­de frem til de dan­ske kend­te og kon­ge­li­ge ude i ver­den.

Fryg­te­de an­gi­ve­ligt skan­da­le

Ef­ter sam­ta­len med Mor­ten Re­sen tog Hen­rik Qvortrup kon­takt til Se og Hør- jour­na­list Kas­per Kop­ping, der på Hen­rik Qvortrups re­dak­tør­or­dre, hav­de haft den pri­mæ­re kon­takt til uge­bla­dets hem­me­li­ge kre­dit­kort- kil­de.

Her­med for­søg­te Hen­rik Qvortrup at af­stem­me for­kla­rin­ger med Kas­per Kop­ping, idet han an­gi­ve­ligt fryg­te­de, at en kom­men­de skan­da­le vil­le ram­me ham som en ham­mer.

Den nu tid­li­ge­re Se og Hør- jour­na­list for­tæl­ler nu, at Hen­rik Qvortrup tre gan­ge, in­den Ken B Ras­mus­sens bog ram­te lan­dets bog­hand­ler, rin­ge­de til Kop­ping.

For­må­let med opkal­de­ne fra den tid­li­ge­re slad­der- boss sy­nes klart: Det mø­de i som­me­ren 2008, hvor ’ tys- tys- kil­den’ blev ’ an­sat’, og der blev af­talt en fast, sort, må­ned­lig ga­ge på 10.000 kr., skal al­drig ha­ve fun­det sted, var, iføl­ge BTs op­lys­nin­ger, bud­ska­bet.

I Hen­rik Qvortrups selv­bi­o­gra­fi ’ Q’, der ud­kom i novem­ber, skri­ver den tid­li­ge­re Se og Hør- che­fre­dak­tør, at han sam­me dag, som han hav­de talt med Mor­ten Re­sen, rin­ge­de ’ til et par tid­li­ge­re og nu­væ­ren­de Se og Hør- jour­na­li­ster for at hø­re, om de kend­te til en fo­re­stå­en­de bog’. Men der­ef­ter tænk­te han ik­ke me­get på bo­gen, skri­ver han i ’ Q’. ’ Det er mu­ligt, at bo­gen hu­se­re­de er sted i mit bag­ho­ved, men el­lers pas­se­de jeg mit ar­bej­de på TV2,’ skri­ver han.

Men Hen­rik Qvortrup fo­re­tog alt­så yder­li­ge­re to opkald til Kas­per Kop­ping, in­den Ken B Ras­mus­sens bog ud­kom.

Af­vi­ste kend­skab til kil­den

Da BT tid­li­ge­re i år kon­fron­te­re­de Hen­rik Qvortrup med oplys­nin­ger­ne om uge­bla­dets kre­dit­kort- kil­de af­vi­ste han et­hvert kend­skab til sa­gen. Der­næst hed det, at han ik­ke kun­ne af­vi­se, at der var be­gå­et ulov­lig­he­der.

I for­bin­del­se med sin aftræ­del­se fra TV2 ud­send­te han en en pres­se­med­del­el­se, hvor han for­kla­re­de, at han hav­de ’ hilst på ved­kom­men­de’ ( kre­dit­kort- kil­den, red.), men at han hav­de ’ in­tet kend­skab til, at kil­den hav­de til­ve­je­bragt oplys­nin­ger­ne på ulov­lig vis’.

Si­den har den tid­li­ge­re che­fre­dak­tør - til stor fru­stra­tion for jour­na­li­ster­ne, der hav­de kon­tak­ten til kil­den - for­søgt at ba­ga­tel­li­se­re sin egen rolle i skan­da­len. Men tilbage står, at sam­ar­bej­det med kil­den be­gynd­te, da Hen­rik Qvortrup var che­fre­dak­tør for uge­bla­det.

BT kun­ne 23. maj sid­ste år i de­tal­jer for­tæl­le, hvor­dan Hen­rik Qvortrup en som­mer­dag i 2008 selv ’ an­sat­te’ kil­den og ind­gik af­ta­len om sort be­ta­ling. I sam­me ar­ti­kel kun­ne BT - på bag­grund af fle­re kil­ders be­ret­nin­ger - for­tæl­le, at Hen­rik Qvortrup ef­ter det cen­tra­le kil­de­mø­de var i godt hu­mør.

I den kom­men­de bog for­tæl­ler Kas­per Kop­ping, der var med til an­sæt­tel­ses- mø­det den sam­me hi­sto­rie.

Hen­rik Qvortrup, der er sig­tet i sa­gen, som sta­dig ef­ter­for­skes af Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti, fra­t­rå­d­te sit da­væ­ren­de job som po­li­tisk kom­men­ta­tor på TV2, da skan­da­len så da­gens lys. Si­den har gra­tisa­vi­sen Me­troxpress an­sat ham som po­li­tisk ana­ly­ti­ker.

Hen­rik Qvortrup øn­sker ik­ke selv at kom­men­te­re sa­gen. I går af­tes send­te hans ad­vo­kat An­ders K. Né­meth føl­gen­de ud­ta­lel­se:

» Hen­rik Qvortrup for­sø­ger på in­gen må­de at ba­ga­ta­li­se­re sin rolle i den så­kald­te Se og Hør- sag og for­sø­ger sær­de­les ik­ke at fralæg­ge sig an­svar på be­kost­ning af bla­dets jour­na­li­ster. Han har, over­for po­li­ti­et og i en ræk­ke an­dre sam­men­hæn­ge, blot nøg­ter­nt be­skre­vet sit be­græn­se­de kend­skab til sa­gen. In­gen - det væ­re sig de af sa­gens øv­ri­ge sig­te­de som øn­sker om­ta­le i for­bin­del­se med me­re el­ler min­dre pe­ri­fe­re bog­ud­gi­vel­ser el­ler an­dre sig­te­de - har i læng­den en in­ter­es­se i an­det end, at sa­gens egen­li­ge fak­tum be­ly­ses bedst mu­ligt, og det med­vir­ker Hen­rik Qvortrup ger­ne til. Han med­vir­ker omvendt ik­ke til spe­ku­la­tio­ner i dags­pres­sen, som ik­ke ka­ster re­elt nyt over sa­gen. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.