’’

BT - - NYHEDER - Kas­per Kop­ping om Hen­rik Qvortrup

Kim Hen­nings­en, sig­tet

Sad som che­fre­dak­tør fra ju­ni 2009 til ju­ni 2013. Har ud­talt til Ek­stra Bla­det: » Jeg står ved det, jeg har gjort. Og jeg me­ner ik­ke, at jeg har gjort no­get ulov­ligt. Og der­for har jeg er­klæ­ret mig ik­ke skyl­dig. «

Pe­ter Bo Hen­rik­sen, ’ tys- tys- kil­den’, sig­tet

It- spe­ci­a­list, der var an­sat i IBM fra 2007 til 2012, hvor IBM stod for drif­ten af be­ta­lings­sy­ste­mer­ne i det da­væ­ren­de PBS. For­sy­ne­de iføl­ge po­li­ti­et Se og Hør med strengt per­son­li­ge op­lys­nin­ger om kend­te men­ne­skers kre­dit­kort- transak­tio­ner i en pe­ri­o­de fra 2007 til 2012. 29. april blev han hjem­sendt fra sit nu­væ­ren­de job som kon­su­lent for Nor­dea. Han blev sig­tet og af­hørt 6. maj. Un­der sin af­hø­ring be­kræf­te­de han nog­le fak­ti­ske for­hold, har hans ad­vo­kat Mi­cha­el Juul Erik­sen for­kla­ret.

Kim Bre­tov, tidl. re­dak­tions­chef, sig­tet

Man­ge­årig re­dak­tions­chef på Se og Hør. Han blev fy­ret 27. ju­ni 2014, da Al­ler Me­di­as in­ter­ne un­der­sø­gel­se lå klar.

Per Ing­dal, tidl. ud­gi­ver­di­rek­tør i Al­ler Me­dia A/ S og che­fred. i pe­ri­o­den ml. Qvortrup og Hen­nings­en, sig­tet

For­lod sin stil­ling som ud­gi­ver­di­rek­tør som kon­se­kvens af sa­gen. BT har tid­li­ge­re frem­lagt de­le af en mail- kor­re­spon­dan­ce mel­lem tid­li­ge­re che­fre­dak­tør Kim Hen­nings­en og Per Ing­dal, der in­di­ke­rer, at Per Ing­dal har kendt til Se og Hørs kre­dit­kort­kil­de.

Kas­per Kop­ping, tidl. Se og Hør- jour­na­list, sig­tet

Før­te sam­men med Ken B Ras­mus­sen ’ tystys- kil­den’ og modt­og i åre­ne 2008 til 2011 sms- be­ske­der om kend­te og kon­ge­li­ges brug af kre­dit­kort. Var jour­na­li­sten, der la­ve­de de før­ste hi­sto­ri­er – repor­ta­ger fra prin­ses­se Ma­rie og prins Jo­a­chims bryl­lups­rej­se til Ca­na­da i 2008 – hvor kre­dit­kort- oplys­nin­ger­ne fra ’ tys- tys- kil­den’ blev an­vendt. Ef­ter Al­ler Me­di­as in­ter­ne un­der­sø­gel­se stop­pe­de han på Se og Hør.

Hvis han kun­ne sni­ge sig udenom det mø­de, så var der ik­ke no­get, der kun­ne in­kri­mi­ne­re ham

Li­se Bon­de­sen, tidl. nyheds­chef, sig­tet

Har si­den 1. novem­ber 2014 ar­bej­det på me­di­et avi­sen. dk. Da sa­gen brød ud, ar­bej­de­de hun på Ek­stra Bla­det som un­der­hold­nings­re­dak­tør. Li­se Bon­de­sen skrev om sin egen rolle i Se og Hør- sa­gen i avi­sen, hvor hun er­kend­te, at uge­bla­det hav­de brugt kre­dit­kort­kil­den.

Al­ler Me­dia A/ S, sig­tet

Bl­ad­gi­gan­ten bag Se og Hør er sig­tet som ’ juri­disk per­son’ i sa­gen.

Hvad si­ger han præ­cist i det før­ste opkald?

» Hans pri­mæ­re mis­sion er at dob­belt­tjek­ke, om der ik­ke var no­get hånd­gri­be­ligt be­vis for mø­det på hans kon­tor. Hvad var det nu li­ge, vi af­tal­te den­gang? Var der ned­fæl­det no­get på skrift? Det var der ik­ke, sva­re­de jeg, og det var han ty­de­lig­vis let­tet over. Han af­slut­ter sam­ta­len med at si­ge: ’ Vi er eni­ge om, at

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.