’ Der­for rin­ge­de Qvortrup til mig’

BT - - NYHEDER -

OPKAL­DET

Den tid­li­ge­re Se og Hør- jour­na­list Kas­per Kop­ping si­ger i dag, at han blev rin­get op i alt tre gan­ge af sin tid­li­ge­re chef Hen­rik Qvortrup i må­ne­den op til Se og Hør- skan­da­len. Må­let var iføl­ge Kop­ping klart. Den tid­li­ge­re che­fre­dak­tør for uge­bla­det øn­ske­de et helt be­stemt mø­de slet­tet fra hukom­mel­sen.

Det for­tæl­ler Kas­per Kop­ping nu til BT. Han blev rin­get op før­ste gang af Hen­rik Qvortrup i marts sid­ste år, hvor Qvortrup kred­se­de om det mø­de, som fandt sted på hans kon­tor i 2008, hvor det blev af­talt, at den så­kald­te ’ tys- tys- kil­de’ via sit ar­bej­de i Nets skul­le le­ve­re in­for­ma­tio­ner til Se og Hør. Et mø­de, hvor kun Qvortrup, Kop­ping og kil­den delt­og. det mø­de ik­ke har fun­det sted?’ Det be­kræf­te­de jeg så. På det tids­punkt ane­de jeg ik­ke, om der kom en bog, og hvor hedt det vil­le bli­ve. Den­gang tænk­te jeg, at det var i vo­res fæl­les in­ter­es­se. «

Et in­kri­mi­ne­ren­de mø­de

Hvor­for er li­ge net­op det mø­de så vig­tigt for ham?

» Det mø­de var vig­tigt, for­di det be­vi­ser, at det var ham, der øn­ske­de at etab­le­re et per­ma­nent sam­ar­bej­de med kil­den. Det var ham, der før­te or­det, og ham, der be­slut­te­de, hvad af­løn­nin­gen skul­le væ­re. Det er det mø­de, hvor han sæt­ter sit af­tryk på sa­gen. Han var ik­ke in­d­over ’ tystys- kil­den’ i det dag­li­ge, så hvis han kun­ne sni­ge sig uden om det mø­de, så var der ik­ke no­get, der kun­ne in­kri­mi­ne­re ham. Han var ik­ke spe­ci­elt me­get in­de over ’ tys- tys- kil­den’ i det dag­li­ge, bort­set fra i for­bin­del­se med de hi­sto­ri­er, det var på kan­ten at brin­ge, un­der­skriv­ning af bi­lag fra kil­den og mails, som han har stå­et på sam­men med fle­re an­dre. Så hvis han kun­ne sni­ge sig uden om det mø­de, så var der ik­ke me­get tilbage, der kun­ne in­kri­mi­ne­re ham. Hvis han vid­ste, at det ik­ke kun­ne be­vi­ses, så kun­ne han sid­de tilbage og klap­pe i hæn­der­ne, mens be­vi­ser­ne i ste­det pe­ge­de på tov­hol­der­ne, som hav­de kon­tak­ten til kil­den i dag­lig­da­gen. «

Ef­ter det før­ste opkald i fe­bru­ar, rin­ger Hen­rik Qvortrup iføl­ge Kas­per Kop­ping yder­li­ge­re to gan­ge. Sidst så sent som en uge in­den bo­gen ud­kom 1. maj. ksv, ufjo

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.