EU vil be­ta­le Tyr­ki­et for at hol­de på flygt­nin­ge

BT - - NYHEDER - Ole Dam­kjær od@ ber­ling­s­ke. dk

UD­LI­CI­TE­RING

Tyr­ki­et hu­ser flygt­nin­ge­ne. EU be­ta­ler. Det vil væ­re et af de for­slag, som EU- lan­de­nes stats- og re­ge­rings­che­fer skal drøf­te, når de i dag mø­des til kri­se­top­mø­de om flygt­nin­ge­kri­sen.

Den tyr­ki­ske re­ge­ring har end­nu ik­ke kom­men­te­ret ide­en, men ef­ter alt at døm­me si­ger Anka­ra nej tak – i hvert fald hvis tyr­ker­nes hid­ti­di­ge op­for­drin­ger til EU om at væ­re me­re gæst­fri over for de sy­ri­ske flygt­nin­ge er en le­de­t­råd.

Op­for­drin­gen blev gen­ta­get af den tyr­ki­ske pre­mi­er­mi­ni­ster, Ah­met Da­vu­tog­lu, for et par uger si­den, og som ge­ne­ral­di­rek­tø­ren i det tyr­ki­ske uden­rigs­mi­ni­ste­ri­um, Ha­san Ulu­soy, fastslog i et in­ter­view med Ber­ling­s­ke i som­mer, så vil Tyr­ki­et ik­ke væ­re et la­ger­rum for de flygt­nin­ge, som EU ik­ke selv vil hu­se.

» Nej, Tyr­ki­et er ik­ke et land, der kan be­ta­les for at hu­se al­le ver­dens flygt­nin­ge. Det er ik­ke se­ri­øst, « un­der­stre­ge­de den tyr­ki­ske tals­mand.

Op til en mil­li­ard eu­ro

Det er blandt an­dre den fran­ske præ­si­dent, Fran­cois Hol­lan­de, der har luf­tet for­sla­get om at be­ta­le Tyr­ki­et for at hånd­te­re de sy­ri­ske flygt­nin­ge, ind­til ’ si­tu­a­tio­nen i Sy­ri­en er løst’.

For fi­re da­ge si­den fulg­te EU- kom­mis­sær for re­gio­nal­po­li­tik Jo­han­nes Ha­hn op og stil­le­de op til en mil­li­ard eu­ro i ud­sigt. Pen­ge, der skal ’ hjæl­pe Tyr­ki­et med at hånd­te­re ud­for­drin­gen og gi­ve folk et per­spek­tiv, så de bli­ver i re­gio­nen og der­med kan ven­de tilbage til de­res hje­megn, de­res by­er, så snart det er mu­ligt’, sag­de EU- kom­mis­sæ­ren.

Flugt går via Ægæ­er­ha­vet

For EU er Tyr­ki­et da og­så en helt af­gø­ren­de med­spil­ler, hvis det skal lyk­kes at dæm­me op for strøm­men af flygt­nin­ge, der vil til Eu­ro­pa. Tyr­ki­et har i år­ti­er væ­ret tran­sit­land for flygt­nin­ge fra he­le Mel­le­mø­sten og store de­le af Asi­en, og med den nu over fi­re år lange bor­ger­krig i na­bo­lan­det mod syd, Sy­ri­en, har Tyr­ki­et få­et næ­sten to mil­li­o­ner sy­ri­ske flygt­nin­ge. Tyr­ki­et gør ik­ke no­get for at hol­de dem ude – tvær­ti­mod hil­ser re­ge­rin­gen dem vel­kom­men – og med syv- ot­te mil­li­o­ner in­ter­nt for­drev­ne i Sy­ri­en ven­tes an­tal­let af sy­ri­ske flygt­nin­ge i Tyr­ki­et at vok­se yder­li­ge­re i den kom­men­de tid.

I Tyr­ki­et får sy­rer­ne ik­ke sta­tus som flygt­nin­ge i hen­hold til FNs flygt­nin­ge­kon­ven­tion. De får en ’ mid­ler­ti­dig be­skyt­tel­se’, gra­tis sund­hed­sy­del­ser og sko­le­gang til bør­ne­ne. Det har ind­til vi­de­re ko­stet den tyr­ki­ske stat næ­sten seks mil­li­ar­der dol­lar, hvoraf en del er brugt på at op­fø­re 25 flygt­nin­ge­lej­re.

Lej­re­ne hu­ser dog kun om­kring 260.000 af de sy­ri­ske flygt­nin­ge. Re­sten bor rundt om­kring i Tyr­ki­et – man­ge i de stør­re by­er, hvor de fyl­der godt op i ga­de­bil­le­det som tig­ge­re og dag­le­je­re.

Of­fi­ci­elt må sy­rer­ne ik­ke ar­bej­de, men det gør en del af dem al­li­ge­vel og til en løn, der er la­ve­re end tyr­ker­nes.

ONS­DAG 23. SEP­TEM­BER 2015 me­nings­dan­ne­re – for­di de tyr­ki­ske myn­dig­he­der ik­ke for al­vor sæt­ter ind over for de over­fyld­te gum­mi­bå­de i Ægæ­er­ha­vet. Ek­sem­pel­vis ef­ter­ly­ste EUs kom­mis­sær for re­gio­nal­po­li­tik, Jo­han­nes Ha­hn i sid­ste uge, da han stil­le­de øko­no­misk støt­te til tyr­ker­ne i ud­sigt, en me­re ’ barsk’ tyr­kisk kurs over for men­ne­skes­mug­ler­ne.

EU- lan­de­nes stats- og re­ge­rings­che­fer skal i dag drøf­te et for­slag om at be­ta­le Tyr­ki­et for at hu­se fle­re flygt­nin­ge. Tyr­ki­et har mod­ta­get næ­sten to mil­li­o­ner sy­ri­ske flygt­nin­ge i lø­bet af de se­ne­ste fi­re år, hvoraf om­kring 260.000 bor i 25 flygt­nin­ge­lej­re. Re­sten bor rundt om­kring i Tyr­ki­et, hvor de fyl­der godt op i ga­de­bil­le­det som tig­ge­re og dag­le­je­re. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.