’’

BT - - NYHEDER - Mehmet Dön­mez, Tyr­ki­ets am­bas­sa­dør i Dan­mark

Det er ik­ke fair at be­skyl­de Tyr­ki­et for med vil­je at la­de sy­re­re ta­ge til Ve­sten ad il­le­ga­le ve­je. An­tal­let ta­ler for sig selv

I takt med, at kri­gen i de­res hjem­land træk­ker ud, bry­der fle­re og fle­re af de sy­ri­ske flygt­nin­ge i Tyr­ki­et nu op for at sø­ge et bed­re liv i et af EUlan­de­ne. Og da Græken­land og Bul­ga­ri­en har bar­ri­ka­de­ret de­res lan­de­græn­se til Tyr­ki­et med pig­t­råd for at hol­de flygt­nin­ge­ne ude, er de tvun­get til at ta­ge tu­ren via de græ­ske øer, som på det kor­te­ste sted kun lig­ger nog­le få ki­lo­me­ter fra den tyr­ki­ske kyst mod vest.

Over­fyld­te gum­mi­bå­de

Det er den­ne tran­si­t­ru­te, der i det se­ne­ste års tid er ble­vet flygt­nin­ge­nes ab­so­lut fo­re­truk­ne. Og det er den blandt an­det – ly­der kri­tik­ken fra en del eu­ro­pæ­i­ske po­li­ti­ke­re og

» Det er vi nødt til at ha­ve en ro­bust sam­ta­le om, « sag­de kom­mis­sæ­ren.

Men­ne­skes­mug­le­re til­ba­ge­holdt

Men den an­kla­ge er helt grund­løs, me­ner Tyr­ki­ets am­bas­sa­dør i Dan­mark, Mehmet Dön­mez.

» Det er ik­ke fair at be­skyl­de Tyr­ki­et for med vil­je at la­de sy­re­re ta­ge til Ve­sten ad il­le­ga­le ve­je. An­tal­let ta­ler for sig selv. Hvis Tyr­ki­et fulg­te den­ne po­li­tik, vil­le vi ik­ke væ­re vært for to mil­li­o­ner af dem og hol­de dem i Tyr­ki­et i over fi­re år, « fast­slår am­bas­sa­dø­ren over for Ber­ling­s­ke.

» Tvær­ti­mod ta­ger Tyr­ki­et al­le for­holds­reg­ler for at for­hin­dre ir­re­gu­lær mi­gra­tion, « un­der­stre­ger am- bas­sa­dø­ren, der gør op­mærk­som på, at Tyr­ki­ets ve­st­li­ge kyst­stræk­ning er me­re end 2.600 ki­lo­me­ter lang.

» Tyr­ki­et bru­ger fem mil­li­o­ner eu­ro af vo­re eg­ne res­sour­cer om må­ne­den på de ope­ra­tio­ner, der ud­fø­res af den tyr­ki­ske kystvagt. Tak­ket væ­re dis­se ope­ra­tio­ner er fle­re end 41.000 mi­gran­ter ble­vet red­det på ha­vet si­den be­gyn­del­sen af 2015, og 86 men­ne­skes­mug­le­re er til­ba­ge­holdt. I 2014 blev næ­sten 60.000 il­le­ga­le mi­gran­ter, her­af 15.000 til havs, på­gre­bet af de tyr­ki­ske myn­dig­he­der, « ly­der det fra Mehmet Dön­mez, der til gen­gæld ef­ter­ly­ser EU- støt­te til Tyr­ki­ets for­slag om at etab­le­re sik­re zo­ner i Sy­ri­en.

» Det er på ti­de at kon­cen­tre­re sig om, hvad det in­ter­na­tio­na­le sam­fund kan gø­re for at af­slut­te kri­sen i Sy­ri­en i ste­det for at spil­de ti­den med at pe­ge fin­gre, « på­pe­ger den tyr­ki­ske am­bas­sa­dør.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.