Læ­ge til­talt for at sky­de fuld mand af frygt

BT - - NYHEDER - Bir­ger A. Andersen BAA@ bt. dk

TIL­TALT

En lang fængsels­straf og en dom for drabs­for­søg. Det kan en nu 67- årig læ­ge fra Bir­ke­rød i Nordsjælland ri­si­ke­re, eft er at han 6. de­cem­ber sid­ste år skød en be­ru­set mand gen­nem ru­den til sin kæl­der­dør.

Nord­s­jæl­lands Po­li­ti har nu til­talt læ­gen for for­søg på mand­drab, og sa­gen kom­mer for et næv­nin­ge­ting ved Ret­ten i Lyng­by om et par uger.

Man­den næg­ter sig skyl­dig og hæv­der, at han hand­le­de i nød­vær­ge, for­di han som tid­li­ge­re off er for et brutalt hjem­me­rø­ve­ri fryg­te­de et nyt over­fald.

Til­ta­len mod læ­gen hand­ler om en epi­so­de kl. 01.50 nat­ten til lør­dag 6. de­cem­ber. En den­gang 26- årig mand fra Hels­in­ge var be­ru­set eft er en ju­le­frokost og kun­ne ik­ke fi nde den villa i Bir­ke­rød, hvor han hav­de en aft ale om at måt­te sove.

I ste­det op­søg­te han ulyk­ke­lig­vis bl. a. læ­gens villa, hvor be­bo­e­ren blev væk­ket ved først en pus­len ved car­por­ten og bag­eft er ly­de i bag­ha­ven. Han hav­de jagt­tegn, og af frygt for et hjem­me­rø­ve­ri hen­te­de han sit ge­vær.

Var i livs­fa­re eft er skud

Da læ­gen hør­te, at det igen pus­le­de ved en kæl­der­dør, og han så en skik­kel­se , aff yre­de han et skud gen­nem dø­ren. Skud­det ram­te den 26- åri­ge i høj­re si­de af bry­stet, så han hårdt sår­et og i livs­fa­re blev kørt til Rigs­ho­spi­ta­let. Læ­gen rin­ge­de selv 112 og har fra be­gyn­del­sen for­kla­ret po­li­ti­et, at han hand­le­de i nød­vær­ge, for­di han fryg­te­de en gen­ta­gel­se af et vold­somt hjem­me­rø­ve­ri, godt tre år tid­li­ge­re.

I maj 2011 brød tre mænd ind gen­nem den sam­me kæl­der­dør og slog den den­gang 63- åri­ge mand ned med en kløft ham­mer. Hjem­me­rø­ve­ri­et er al­drig ble­vet opkla­ret.

Ud over drabs­for­søg er læ­gen og­så til­talt for ulov­lig op­be­va­ring af to ri­fl er, tre hag­l­ge­væ­rer, 185 hagl­pa­tro­ner og 125 riff el­pa­tro­ner, der iføl­ge an­kla­ge­skrift et lå frit frem­me i hu­set og ik­ke i et god­kendt sik­rings­skab.

Den 66- åri­ge mand, der 6. de­cem­ber skød en ung ful­de­rik i den tro, at det var en hjem­me­rø­ve­ri, er nu til­talt for drabs­for­søg. Fo­to: Lo­ca­ley­es

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.