Skat vin­der sag om vur­de­rin­ger

BT - - NYHEDER - Skat har vun­det sag om ejen­doms­vur­de­rin­ger. Povl Dengsøe Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Fo­to: Scan­pix

TVIST

Hø­jeste­ret har gi­vet Skat med­hold i en sag om ejen­doms­vur­de­ring. Den util­fred­se som­mer­hu­se­jer Jør­gen Røn­ne op­le­ve­de, at den sam­le­de vur­de­ring af som­mer­hu­set faldt - men at grund­vær­di­en, som den så­kald­te grund­skyld be­ta­les af, ik­ke faldt til­sva­ren­de.

Det har Jør­gen Røn­ne gen­nem fl ere ret­sin­stan­ser for­søgt at få æn­dret, så hans grund- vær­di skul­le gen­vur­de­res. Men det af­vi­ses nu en­de­ligt af Hø­jeste­ret.

» Der er ik­ke i vur­de­rings­lo­v­giv­nin­gen be­stem­mel­ser om, at et ge­ne­relt nedslag i ejen­doms­vær­di­en som det fo­re­lig­gen­de skal fø­re til ned­sæt­tel­se af grund­vær­di­en. Der er hel­ler ik­ke ad­mi­ni­stra­tiv prak­sis her­om, « slår Hø­jeste­ret fast .

Der står vi­de­re i af­gø­rel­sen, at Jør­gen Røn­ne ik­ke gen­nem syn og skøn el­ler på an­den må­de har gjort det sand­syn­ligt, at Skats vur­de­ring er for­kert. Og des­u­den vi­ser de pri­ser, der er be­talt for ube­byg­ge­de grun­de i de åre­ne op til vur­de­rin­gen i det på­gæl­den­de som­mer­hu­s­om­rå­de, at den vur­de­re­de grund­vær­di af Røn­nes ejen­dom ik­ke var for høj i for­hold til han­dels­vær­di­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.