Man kan al­li­gev

Ma­ri­an­ne Jel­ved, Ber­tel Haar­der, Hen­rik Dam og Karsten Høn­ge ta­ger uhel­dig nyvalgt DFer i for­svar

BT - - NYHEDER - Sø­ren Mor­ten­sen smo@ bt. dk

UVI­DEN­HED OG VRØVL

Fle­re gar­ve­de po­li­ti­ke­re på Chri­sti­ans­borg ta­ger af­stand fra lat­ter­lig­gø­rel­sen af Per­nil­le Ben­dixen.

Hun blev som nyvalgt med­lem af Fol­ke­tin­get for DF gre­bet i at ha­ve mis­for­stå­et hvad brut­to­na­tio­nal­pro­duk­tet er. Det ske­te i en di­rek­te ud­sen­del­se på Ra­dio24­syv mandag af­ten. Sta­tio­nen lag­de klip­pet på Fa­ce­book, hvor det hur­tigt blev set en halv mil­li­on gan­ge.

» Det dum­me­ste jeg læn­ge har hørt, « lød ba­re en af de man­ge kom­men­ta­rer til klip­pet.

I den ef­ter­føl­gen­de de­bat har man­ge gi­vet ud­tryk for, at med­lem­mer af Fol­ke­tin­get bør be­sid­de et mindste­mål af vi­den.

Men så­dan kan man ik­ke stille det op, man kan al­li­ge­vel ik­ke vi­de alt, si­ger fle­re er­far­ne po­li­ti­ke­re, som BT tal­te med i går.

Den ra­di­ka­le Ma­ri­an­ne Jel­ved, som blev valgt i 1987, sy­nes, det er synd, at Per­nil­le Ben­dixen bli­ver hængt ud.

» Væl­ger­ne har ret til at stem­me på dem, de vil, uden at du og jeg skal gø­re os klo­ge på, hvem der har ret til at bli­ve valgt, « si­ger hun.

Fik hjælp af Gli­strup

Da hun selv hav­de sid­det i Fol­ke­tin­get i nog­le få må­ne­der, blev hun sendt i skat­te­ud­val­get som sup­ple­ant for den ru­ti­ne­re­de Aa­se Ole­sen.

» Am­bi­en var på dags­or­de­nen, og så sad jeg dér og skul­le dis­ku­te­re tek­nik­ken i det. Jeg så nok lidt ned­trykt ud. Li­ge over for mig sad Mo­gens Gli­strup og Jens Thoft. Så sag­de Mo­gens Gli­strup, at han godt kun­ne for­tæl­le mig, hvad Aa­se Ole­sen vil­le ha­ve sagt. Jens Thoft sup­ple­re­de.

Jeg kig­ge­de op på ud­valgs­for­man­den, Ole Sta­vad, og sva­re­de, at jeg me­ner det sam­me. Der var ik­ke én, der ryn­ke­de pan­den. Man hjalp ba­re hin­an­den, « for­tæl­ler Ma­ri­an­ne Jel­ved.

Ven­stres kul­tur­mi­ni­ster Ber­tel Haar­der me­ner, at man sag­tens kan sid­de i Fol­ke­tin­get uden at kun­ne sprog og uden at vi­de, hvad BNP er.

» Hel­dig­vis. Hun ved sik­kert en hel mas­se an­det. Det af­gø­ren­de er, at hun som nyvalgt fol­ke­tings­med­lem får lært no­get, « si­ger han og min­des den­gang, han selv var ny.

» Jeg kan hu­ske, at jeg be­un­dre­de den gam­le An­ders Andersen. Når jeg skul­le til ud­valgs­mø­de, kom jeg med en hel bun­ke pa­pi­rer un­der ar­men. An­ders Andersen kom med ét styk­ke pa­pir, og det var al­tid li­ge præ­cis det re­le­van­te. Der­på ken­der man den er­far­ne po­li­ti­ker. Han hav­de næ­se for, hvad der var vig­tigt. An­ders Andersen hav­de kun gå­et syv år i skole, « si­ger Ber­tel Haar­der.

Den nyvalg­te SFer Karsten Høn­ge me­ner godt man kan stille krav.

» Man skal væ­re nys­ger­rig og ha­ve en lyst til at jag­te ny vi­den. Man skal ik­ke vi­de alt. Der­i­mod skal man ha­ve nog­le hold­nin­ger og nog­le pej­le­mær­ke at navi­ge­re ef­ter, « si­ger han.

So­ci­al­de­mo­kra­ten Hen­rik Dam Kri­sten­sen af­vi­ser at gø­re sig til dom­mer over den en­kel­te.

» En af de for­nem­me ting ved det dan­ske de­mo­kra­ti er, at der kun er ét ad­gangs­kort ind i po­li­tik, og det er igen­nem væl­ger­ne. Den store prø­ve for man­ge fol­ke­tings­med­lem­mer er ik­ke at bli­ve valgt før­ste gang, men at bli­ve valgt an­den gang, « si­ger han.

DET SAG­DE PER­NIL­LE BEN­DIXEN - OG DET MEN­TE HUN I ste­det for at skæ­re ned på brut­ned i BNP, som det kom til at fremto­na­tio­nal­pro­duk­tet ( BNP), som hun stå i in­ter­viewet med Ra­dio24­syv. fik sagt, men­te Per­nil­le Ben­dixen Iføl­ge Wikipe­dia er et lands brut­no­get an­det. to­na­tio­nal­pro­dukt ( BNP) et cen­tralt Hun men­te, at ud­vik­lings­bi­stan­den be­greb i na­tio­nal­regn­ska­bet. Det skal ned fra 0,87 pct. af BNP til 0,7 er nem­lig et mål for vær­di­en af et pct. af BNP. lands sam­le­de pro­duk­tion af va­rer Og for en god or­dens skyld skal det og tje­ne­ster mi­nus vær­di­en af de med, at man alt­så ik­ke kan skæ­re an­vend­te rå­stof­fer.

ONS­DAG 23. SEP­TEM­BER 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.