’ Skal man på for­si­den på grund af det?’

BT - - NYHEDER - Mor­ten Toft mo­to@ bt. dk

BNP

Brut­to­na­tio­nal­pro­duk­tet. Or­det er ik­ke ale­ne langt og be­svær­ligt at sta­ve og ud­ta­le. Det er og­så et ord, som kan ska­be for­vir­ring.

Det op­le­ve­de Dansk Fol­ke­par­tis Per­nil­le Ben­dixen, der i we­e­ken­den blev in­ter­viewet af Ra­dio24­Syv.

Un­der in­ter­viewet blev det nyvalg­te fol­ke­tings­med­lem spurgt til sin me­ning om Lars Løk­ke Ras­mus­sens ( V) hold­ning om, at Dan­mark skal hjæl­pe flygt­nin­ge i nær­om­rå­der­ne, men sam­ti­dig og­så skæ­re i ulands­bi­stand.

» Ja­men, så vil vi vel ta­ge det fra brut­to­na­tio­nal­pro­duk­tet, tæn­ker jeg. Det har jo væ­ret fo­re­slå­et før, at man vil skæ­re ned på brut­to­na­tio­nal­pro­duk­tet, el­ler et el­ler an­det tek­nisk i den sam­men­hæng, så den be­spa­rel­se bli­ver ud­lig­net. Det er i hvert fald det, jeg har hørt, « sag­de Per­nil­le Ben­dixen til Ra­dio24­syv.

Delt 6.000 gan­ge

Ef­ter­føl­gen­de lag­de ra­dio­sta­tio­nen lyd­klip­pet ud på sin Fa­ce­book­si­de, hvor det har få­et me­get op­mærk­som­hed. Fle­re end en halv mil­li­on vis­nin­ger blev det til på 16 ti­mer. Der­u­d­over er op­sla­get delt me­re end 6.000 gan­ge.

Den store op­mærk­som­hed un­drer Per­nil­le Ben­dixen, som er­ken­der, at hun fik sagt ’ no­get vær­re vrøvl’. » På en må­de kan jeg da godt se, at det kan væ­re sjovt at gø­re grin med mig. Men at det vok­ser til så­dan en stor sag, det, sy­nes jeg egent­lig, er ret vildt. Al­le kan kom­me til at si­ge no­get vrøvl. Skal man vir­ke­lig på for­si­den på grund af det? Og hæn­ges til tør­re på Fa­ce­book og ud­stil­les som et to­talt uvi­den­de fjols, som jeg nu bli­ver?, « si­ger Per­nil­le Ben­dixen til Jyl­lands- Po­sten.

Per­nil­le Ben­dixen ( DF) un­drer sig over po­sty­ret. Fo­to: Tho­mas Lek­feldt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.