Has­sel­mu­sen har få­et bro til 18 mil­li­o­ner

Men de små gna­ve­re bru­ger den sta­dig ik­ke

BT - - NYHEDER - Dan­ny Long­hi An­drea­sen dann@ bt. dk

FAUNAPASSAGE

I til­knyt­ning til Svend­borg­mo­tor­vej­en blev der i 2008 byg­get en fau­na­bro sær­ligt til­tænkt has­sel­mu­sen. Men der er end­nu ik­ke be­vis for, at den tru­e­de småg­na­ver bru­ger bro­en, der ko­ste­de 18 mil­li­o­ner kro­ner.

Has­sel­mu­sen har haft syv år til at fin­de over mo­tor­vej­en, men vi­den­ska­ben kan sta­dig ik­ke frem­læg­ge do­ku­men­ta­tion, der vi­ser, at gna­ve­ren be­væ­ger sig over den dy­re fau­na­bro. Fag­per­so­ner vur­de­re­de den­gang, at det var nød­ven­digt at byg­ge den sær­li­ge bro for at sik­re frem­ti­den for has­sel­mu­sen, som er en tru­et og sjæl­den dy­reart, der kræ­ver ek­stra be­skyt­tel­se. Gna­ve­ren har dog al­tid le­vet på beg­ge si­der af Ru­te 9. Det var blandt an­det og­så af den grund, at kri­ti­ke­re fandt bro­en helt unød­ven­dig.

Se­ni­o­r­for­sker Tho­mas Bjør­ne­boe Berg fra Na­tu­ra­ma Svend­borg for­tæl­ler, at det er svært at fin­de kon­kret be­læg for has­sel­mu­sens fær­den på og om­kring fau­na­bro­en.

Ik­ke be­hov for be­vi­ser

» Der er ik­ke hånd­gri­be­li­ge be­vi­ser på, at has­sel­mu­se­ne er kom­met over bro­en. Fag­kund­ska­ben har hel­ler ik­ke be­hov for at stå med be­vi­set. For vi ved, at bro­en kom­mer til at vir­ke ef­ter hen­sig­ten, « si­ger han.

Den tid­li­ge­re amts­borg­me­ster på Fyn, Poul We­ber ( V), er en af bro­ens skep­ti­ke­re: » Jeg sy­nes, det er over­dre­vet at si­ge, at bro­en er en suc­ces. Det kan godt væ­re, den har væ­ret en suc­ces i for­hold til an­dre dy­rear­ter, men den er ik­ke en suc­ces i for­hold til for­må­let, « si­ger han. Den tru­e­de hasselmus, der i øv­rigt slet ik­ke er en mus, be­væ­ger sig sta­dig ik­ke over mo­tor­vej­en på egen bro. Fo­to: Hen­ning Bagger/ Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.