VW- boss ry­stet af

Den ty­ske bil­kon­cerns top­chef Martin Win­ter­korn ri­si­ke­rer fy­ring, ef­ter at sel­ska­bet er ble­vet af­slø­ret i foru­re­nings- fusk

BT - - NYHEDER - Jo­nas Ve­ster jves@ bt. dk

TOP­CHEF I KNÆ:

Martin Win­ter­korn slår fast, at han ag­ter at bli­ve på po­sten som top­chef for VW for at fin­de ud af, hvad der er op og ned i mil­jøtest- skan­da­len hos den ty­ske bil­gi­gant.

Fo­to: Ma­ri­jan Mu­rat/ EPA

DIE­SEL­GA­TE

En af Eu­ro­pas mest magt­ful­de og bedst løn­ne­de top­che­fer hæn­ger i dis­se da­ge i en tynd tråd.

Det sker ef­ter skan­da­lesa­gen, der har ramt den ty­ske bil­gi­gant Volkswa­gen, i går vok­se­de sig til en sand lavi­ne.

Her med­del­te VW med top­chef Martin Win­ter­korn i spid­sen si­ne ak­tio­næ­rer, at sel­ska­bet må af­sæt­te 6,5 mia. eu­ro til ser­vi­ce­for­an­stalt­nin­ger, ef­ter de ame­ri­kan­ske mil­jø­myn­dig­he­der EPA i sid­ste uge af­slø­re­de, at den ty­ske bil­kon­cern har fu­sket med mil­jøtest, der skal må­le ud­led­nin­gen af ska­de­li­ge par­tik­ler fra kon­cer­nens di­e­sel­bi­ler.

I før­ste om­gang blev knap en halv mio. bi­ler på det ame­ri­kan­ske mar­ked til­ba­ge­kaldt, men i går med­del­te bil­gi­gan­ten, at 11 mio. bi­ler ver­den over er ud­sty­ret med pro­gram­met, der skal sny­de mil­jøte­sten.

Der­med vok­se­de skan­da­len sig man­ge gan­ge stør­re end det snyd, som i før­ste om­gang blev op­da­get i USA.

Ak­tier styrt­dyk­ke­de

Mandag re­a­ge­re­de ak­tie­mar­ke­der­ne på nyhe­den ved at sen­de VW- ak­tier­ne i bund med me­re end 18 pro­cent, og tirs­dag fort­sat­te ak­tier­ne med at ras­le ned.

Sel­ska­bet har tabt 23 pro­cent af sin vær­di si­den 22. au­gust.

Rystel­ser­ne er og­så nå­et helt ind i be­sty­rel­ses­lo­ka­let hos Volkswa­gen, der hø­rer hjem­me i den ty­ske by Wol­fsburg, hvor den dan­ske lands­holds­an­gri­ber Ni­ck­las Bendt­ner spil­ler.

For­re­st i sk­ud­li­ni­en står Martin Win­ter­korn. Fle­re ty­ske me­di­er spe­ku­le­re­de tirs­dag i, at top­che­fen al­le­re­de har få­et fy­re­sed­len. Han skul­le an­gi­ve­ligt bli­ve er­stat­tet af Pors­ches 62- åri­ge top­chef Mat­hi­as Mül­ler.

VW har dog af­vist ryg­ter­ne og kaldt dem ’ lat­ter­li­ge’, og i går ef­ter­mid­dag op­t­rå­d­te Martin Win­ter­korn så i en of­fi­ci­el vi­deo­er­klæ­ring på VW’s hjem­mesi­de, hvor han end­nu en gang be­kla­ge­de skan­da­len over for sel­ska­bets kun­der, men han slog sam­ti­dig fast, at han ag­ter at bli­ve som top­chef.

» Det vil­le væ­re for­kert, hvis nog­le en­kel­tes fejl ka­ster en mi­stan­ke mod 600.000 hård­t­ar­bej­den­de me­d­ar­bej­de­res ind­sats, « sag­de han i vi­deo­en.

Han var al­le­re­de søn­dag på ba­nen med en er­klæ­ring, hvor han be­kla­ge­de test- sny­de­ri­et, og det bud­skab gen­tog han alt­så i går.

Han har lo­vet at iværk­sæt­te en un­der­sø­gel­se af, hvor­dan skan­da­len

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.