Skan­da­le

BT - - NYHEDER -

kun­ne ske, men det er ik­ke kom­met frem, hvem der skal udføre un­der­sø­gel­sen.

Magt­fuld top­chef

Martin Win­ter­korn af­vi­ser alt­så at ken­de til sny­de­ri­et, men han står tilbage som den øverst an­svar­li­ge for skan­da­len.

Hvis han bli­ver smidt på po­r­ten hos Volkswa­gen, så er der i den grad ta­le om et fald fra mag­tens al­ler­hø­je­ste tinder.

Fi­nans­ma­ga­si­net For­bes ran­ge­re­de sid­ste år VW- top­che­fen som nr. 58 på li­sten over ver­dens mest magt­ful­de per­so­ner, en li­ste der me­sten­dels er for­be­holdt stats­le­de­re som Ba­ra­ck Oba­ma, Vla­di­mir Putin og An­gela Mer­kel.

Året for­in­den var Martin Win­ter-

In­gen

ved helt hvor­dan Volkswa­gen har snydt de ame­ri­kan­ske mil­jø­myn­dig­he­der, men der lig­ger et udspe­ku­le­ret softwa­re­pro­gram bag. Det si­ger Tor­ben Lund Kudsk, af­de­lings­chef hos FDM.

hos den ty­ske bil­gi­gant har an­gi­ve­ligt in­stal­le­ret et softwa­re­pro­gram, der re­du­ce­re­de bi­ler­nes ud­led­ning af ni­tro­genoxi­der, så­kaldt NOx- gas.

blev kun ak­ti­ve­ret, når bi­ler­ne skul­le te­stes på rul­le­fel­ter hos ame­ri­kan­ske te­stan­læg, der må­ler, hvor me­get bi­ler­ne foru­re­ner.

In­ge­ni­ø­rer­ne

Pro­gram­met

Når

bi­ler­ne hav­de over­stå­et te­sten og kom ud til for­bru­ger­ne, var pro­gram­met ik­ke ak­ti­ve­ret læn­ge­re. Det be­tød, at de på­gæl­den­de VW- og Au­di di­e­sel­bi­ler ud­led­te mel­lem 10 og 40 gan­ge me­re foru­re­ning end til­ladt.

Softwa­ren

har som så­dan in­gen be­tyd­ning for bi­lens drift, det har ude­luk­ken­de væ­ret for at sny­de mil­jøte­sten, for­kla­rer Tor­ben Lund Kudsk.

op­ly­ste tirs­dag, at 11 mio. af kon­cer­nens bi­ler ver­den over har haft sny­de- softwa­ren in­stal­le­ret, og nog­le af de bi­ler kø­rer med al sand­syn­lig­hed og­så rundt på de dan­ske ve­je, vur­de­rer FDM.

Volkswa­gen

Den

skan­da­le­ram­te di­e­sel­mo­tor i de til­ba­ge­kald­te Volkswa­gen- bi­ler hed­der EA189. Den har fi­re cy­lin­de­re og er en så­kaldt TDI- mo­tor ( tur­bo die­sel injection).

Mo­to­ren

har væ­ret brugt af Volkswa­gen si­den 2008, og er mon­te­ret i VW- mo­del­ler som Jet­ta, Golf, Be­et­le og Au­di A3 TDI fra 2009- 2015 og i VW Pas­sat fra 2014- 2015.

ven­ter mu­lig­vis en bø­de til Volkswa­gen på op til 37.500 dol­lar for hver ene­ste bil, der er fu­sket med i USA. Her har den ty­ske bil­gi­gant si­den 2008 solgt ca. 480.000 fi­re­cy­lin­dre­de VW- og Au­di- di­e­sel­bi­ler. Hvis al­le bi­ler har over­t­rå­dt reg­ler­ne, kan bø­den lø­be helt op i 18 mia. dol­lar.

Der

korn end­da op­pe at ven­de som nr. 49 på li­sten.

VWs top­chef har og­så tid­li­ge­re gjort sig be­mær­ket i sit hjem­land, ef­ter det i 2011 kom frem, at han for­dob­le­de sin årsløn til 17,5 mio. eu­ro. Den skyhø­je hy­re vak­te op­sigt i Tys­kland, hvor man­ge af Volkswa­gens pro­duk­tions­an­sat­te må nø­jes med løn­nin­ger tæt på mini­mumsløn­nen, men sam­ti­dig har VW haft dun­dren­de suc­ces de se­ne­ste år; se­ne­st i årets før­ste seks må­ne­der, hvor VW over­ha­le­de Toy­o­ta som ver­dens stør­ste bil­pro­du­cent med et salg på 5,04 mio. bi­ler. Der­med har Martin Win­ter­korn kun­net for­sva­re sin hø­je løn.

Han har fun­ge­ret som VWs top­chef si­den 2007, hvor han har ar­bej­det sig op, ef­ter han kom til i 1993. På cv’et kan han bl. a. skri­ve en dok­tor­grad i me­tal­lers fy­sik fra MaxPlan­ck In­sti­tut­tet.

I Tys­kland er skan­da­len al­le­re­de så stor, at den ty­ske kans­ler An­gela Mer­kel nu er gå­et ind i sa­gen. Hun kræ­ver fuld åben­hed fra VWs si­de og har be­or­dret sin tra­fik­mi­ni­ster Ale­xan­der Do­brindt til at hol­de tæt kon­takt med sel­ska­bet for at hol­de snor i skan­da­len.

’ Die­sel­ga­te’ er og­så nå­et til Dan­mark, hvor So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes tra­fi­kord­fø­rer Ras­mus Pre­hn tirs­dag op­for­dre­de re­ge­rin­gen til at gå ind i sa­gen og kræ­ve svar fra Volkswa­gens si­de.

VW Dan­mark vil ik­ke kom­men­te­re sa­gen over for BT, men hen­vi­ser i ste­det til Volkswa­gen Group.

I fre­dags af­slø­re­de de ame­ri­kan­ske mil­jø­myn­dig­he­der EPA, at den ty­ske bil­gi­gant VW har fu­sket i mil­jøtest, der skal må­le ud­led­nin­gen af ska­de­li­ge par­tik­ler fra kon­cer­nens di­e­sel­bi­ler. Fo­to: Juli­an Stra­tens­chul­te

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.