Mil­jø­ven­li­ge bi­ler kan mi­ste ra­bat

BT - - NYHEDER - Det kan bli­ve dy­re­re at par­ke­re el- bi­len. An­dreas Bach Hou­gaard ahou@ bt. dk Fo­to: Scan­pix

BY­KØR­SEL

Trans­port- og Byg­nings­mi­ni­ste­ri­et har sendt en ny be­kendt­gø­rel­se om par­ke­ring på of­fent­li­ge ve­je i hø­ring, og hvis den bli­ver ved­ta­get, vil el­drev­ne de­le- og by­bi­ler ik­ke læn­ge­re kun­ne få den ra­bat på par­ke­ring, som de ny­der godt af på nu­væ­ren­de tids­punkt.

Den ny be­kendt­gø­rel­se vil gø­re op med kom­mu­ners mu­lig­hed for at skel­ne i pri­sen for par­ke­ring mel­lem bi­ler, der er el­drev­ne og bi­ler, som ik­ke er det. I skri­ven­de stund er det mu­ligt for kom­mu­ner at gi­ve en sær­lig ra­bat til el­bi­ler ’ på bag­grund af mil­jøhen­syn’, som det hed­der sig i be­kendt­gø­rel­sen. Det har gjort det mu­ligt for Dri­veNowkun­der at ef­ter­la­de bi­ler­ne overalt i København uden at skul­le be­ta­le ek­stra.

De kø­ben­havn­ske by­bi­ler be­står af 400 elek­tri­ske BMW i3’ ere. De er lan­ce­ret i et sam­ar­bej­de mel­lem ty­ske DriveNow og Ar­ri­va. Bi­ler­ne, der ko­ster 3,95 kro­ner i mi­nut­tet at kø­re i, er in­te­gre­ret med rej­se­kor­tet, som skal bru­ges til at kø­re bi­ler­ne med. Gen­nem Ener­gi­sty­rel­sen og i sam­ar­bej­de med Re­gion Ho­ved­sta­den har sta­ten in­ve­ste­ret næ­sten 10 mio. kr. i by­bi­ler­ne.

Æn­drin­gen af den nu­væ­ren­de be­kendt­gø­rel­se sker, for­di man fra Trans­port- og Byg­nings­mi­ni­ste­ri­ets si­de øn­sker at sik­re, at der ik­ke sker en uri­me­lig kon­kur­ren­ce­forvrid­ning af mar­ke­det for de­le- og by­bi­ler.

Kri­tik fra København

Det mø­der dog kri­tik fra Kø­ben­havns Kom­mu­ne. I et hø­rings­svar til mi­ni­ste­ri­et på­pe­ger kom­mu­nen, at den ik­ke me­ner, aten frem­hæ­vel­se af grøn mo­bi­li­tet er kon­kur­ren­ce­forvri­den­de, da det er op til pri­va­te, om de vil sat­se på tek­no­lo­gi­en el­ler ej. Kø­ben­havns Kom­mu­ne skri­ver des­u­den, at det vil væ­re ska­de­ligt for kom­mu­ners mu­lig­hed for at nå de­res mil­jø- og kli­ma­mål, hvis de ik­ke har mu­lig­hed for at til­go­de­se grøn­ne ini­ti­a­ti­ver.

Ar­ri­va har ik­ke øn­sket at ud­ta­le sig om sa­gen, men de op­ly­ser, at de føl­ger den, og at man som kun­de ik­ke be­hø­ver be­kym­re sig for den frem­ti­di­ge drift.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.