’ Hun gør mig så gla

BT - - NYHEDER - Mads Korsager Ni­el­sen mkn@ bt. dk

BT I NE­PAL

Bag ham hol­der en gul grav­ko på top­pen af en bun­ke mur­brok­ker. Ru­strø­de mur­sten og be­to­n­e­le­men­ter lig­ger hul­ter til bul­ter. Ved si­den af skæ­rer en ar­bej­der i det ar­me­rings­jern, som en­gang bar kon­struk­tio­nen. Her om­kom 13 men­ne­sker, da byg­nin­gen kol­lap­se­de, si­ger na­bo­en nøg­ter­nt.

Den 25. april 2015 klok­ken 11: 56 lo­kal tid glem­mer de al­drig i Kat­man­du. Her sank ver­den i grus. Helt bog­sta­ve­ligt.

Kron­prins Fre­de­rik be­søg­te ind­til mandag Ne­pal som kom­mit­te­ret for Dansk Rø­de Kors. For med eg­ne øj­ne at se, hvor­dan den dan­ske ind­sats ef­ter jord­s­kæl­vet for­lø­ber. BT var med.

» Blev al­le li­ge­ne bjær­get, « spør­ger Kron­prin­sen.

» Det blev de, « ly­der sva­ret fra na­bo­en.

I Kat­man­du er man langt­fra fær­dig med at ryd­de op ef­ter jord­s­kæl­vet, som var det vær­ste i 80 år. Hul­ler i ge­led­der­ne af tæt­byg­ge­de hu­se vid­ner om, hvil­ke kræf­ter der blev slup­pet løs. To un­ge mænd skovler smul­dre­de mur­sten op på la­det af en blå va­re­vogn. ’ Ne­driv­nings­af­fald, tag ba­re’, står der på et skilt for­an grun­den.

Nød­hjælpsprins

Kron­prins Fre­de­rik er på fel­trej­se med Dansk Rø­de Kors. Det er en op­ga­ve at hjæl­pe nød­sted­te og ver­dens fat­ti­ge, som den dan­ske tro­nar­ving ger­ne skæn­ker me­re op­mærk­som­hed, la­der han for­stå. En ny vej, han ger­ne be­træ­der.

» Det er ik­ke en en­gangs­fo­re­stil­ling, det her. Der vil kom­me an­dre mu­lig­he­der til mig i frem­ti­den. Det glæ­der jeg mig me­get til, « for­tæl­ler kron­prins Fre­de­rik.

Må­ske lidt min­dre ’ sports- og jer­n­mand­sprins’. Må­ske en frem­tid som pro­tek­tor for Dansk Rø­de Kors. I hvert fald i ret­ning af en styr­ket pro­fil som nød­hjælps- prins.

Sidst­nævn­te pro­fil er hans hu­stru, kron­prin­ses­se Mary, stærk i. Som bl. a. pro­tek­tor i Dansk Flygt­nin­ge­hjælp, FNs Be­folk­nings­fond samt grund­læg­ger af Mary Fon­den mod mob­ning.

Mary er da og­så en stor in­spira­tion for Fre­de­rik. Hen­des en­ga­ge­ment smit­ter.

» Det gør mig så glad og stolt at se, hvor­dan Mary for­føl­ger det spor, « si­ger kron­prins Fre­de­rik:

» Jeg læ­rer næ­sten me­re af hen­de, end hun gør af mig. Hun har et full ti­me- fo­kus på det og bli­ver ef­ter­s­purgt som ta­ler og front­fi­gur langt op i FN- sy­ste­met, så det er en for­nø­jel­se. Vi hjæl­per hin­an­den, og det er rig­tig sjovt. «

Kron­prin­s­par­ret har ef­ter­hån­den kendt hin­an­den i snart 16 år. De mød­te hin­an­den til en fest un­der OL i Syd­ney i 2000 og blev gift fi­re år se­ne­re. Nu har de fi­re børn og et kob­ber­bryl­lup nær­mer sig.

ONS­DAG 23. SEP­TEM­BER 2015

Og selv om han be­fin­der sig i Kat­man­du me­re end 8.000 km fra sin hu­stru i København, slidt ef­ter hård bjerg­trek­king i Lamjung- provin­sens fug­ti­ge he­de, får stem­men ek­stra glød, når han ta­ler om sit livs kær­lig­hed.

» Det er jo fan­ta­stisk at se hen­de la­ve ting, som er vir­ke­lig ek­stra­or­di­næ­re. Så­dan var hun al­le­re­de, før vi mød­te hin­an­den, kan jeg hu­ske. Hun er så­dan et men­ne­ske, der er op­mærk­som på folks ve og vel. I sær­de­les­hed dem, der har brug for en hånds­ræk­ning, « si­ger kron­prins Fre­de­rik.

Sam­men har de fi­re børn. Prins Chri­sti­an på ni, ot­te­åri­ge prin­ses­se Isa­bel­la samt tvil­lin­ger­ne Vin­cent og Jo­sep­hine, 4 år. En roy­al bør­ne­flok, der har rig lej­lig­hed til at sav­ne de­res far, der of­te er på far­ten. Ved si­den af de of­fi­ci­el­le plig­ter som kron­prins er Fre­de­rik med­lem af den In­ter­na­tio­na­le Olym­pi­ske Ko­mité ( IOC).

Mandag mid­dag lo­kal tid fløj han di­rek­te vi­de­re til IOC- mø­de i Syd- korea, der er vært for De Olym­pi­ske Vin­ter­le­ge i 2018. En rej­se han først ven­der hjem fra sidst i den­ne uge. Net­op der­for er Kron­prin­sen en flit­tig bru­ger af det ind­byg­ge­de ka­me­ra i sin iPho­ne 6, når han er på ar­bejds­rej­ser som f. eks. med Dansk Rø­de Kors i Ne­pal.

» Bil­le­der­ne skal bru­ges til at for­tæl­le om tu­ren til fa­mi­li­en. Men jeg må in­drøm­me, at jeg ik­ke er så god til at få gjort me­re ved de billeder. De bli­ver som re­gel ba­re sid­den­de i te­le­fo­nen, hvor jeg og­så vi­ser dem fra, « si­ger Kron­prin­sen og klap­per på mo­bil­te­le­fo­nen i in­der­lom­men.

Stolt far

Han for­kla­rer, at bør­ne­ne der­hjem­me har svært ved præ­cist at for­stå, hvil­ken na­tur­ka­ta­stro­fe – et jord­s­kælv der må­l­te op mod 8,1 på ri­ch­ter­ska­la­en – de­res far op­le­ver ef­ter­virk­nin­ger­ne af i Ne­pal.

» De kan ik­ke rig­tig for­hol­de sig til det, for man kan ik­ke som så­dan ’ se’ et jord­s­kælv i mod­sæt­ning til an­dre na­tur­ka­ta­stro­fer. Som f. eks tor­na-

Fi­re fa­mi­li­er bor i det­te shel­ter af bam­bus og bøl­ge­blik. De­res hus styr­te­de sam­men, og nu bor de her, mens de spa­rer sam­men til at kun­ne genop­byg­ge de­res hjem. Fo­to: Jakob Dall/ Dansk Rø­de Kors

Da­gen før Kron­prin­sen rej­ste til Ne­pal, be­søg­te hans in­spira­tions­kil­de, Kron­prin­ses­sen, hjer­tebørn på Skej­by Sy­ge­hus. Fo­to: Jens Thay­sen

Kron­prins Fre­de­rik, i mid­ten ved bor­det til ven­stre, i sam­ta­le med blandt an­dre BTs ud­send­te me­d­ar­bej­der iført blå trø­je. I Ne­pal bo­e­de de­le­ga­tio­nen i en telt­lejr i Hi­ma­lay­as for­b­jer­ge. Fo­to: Jakob Dall/ Dansk Rø­de Kors

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.