Ad og stolt’

BT - - NYHEDER -

ONS­DAG 23. SEP­TEM­BER 2015 do­er, som de små og sær­ligt Vin­cent er me­get fa­sci­ne­ret af for ti­den. Han har set en tor­na­do i tv og teg­ner tor­na­do­er i bør­ne­ha­ven. Det sy­nes de er me­get spæn­den­de. Den be­væ­ger sig, man kan bli­ve su­get op og slyn- en pæ­da­go­gisk må­de si­ge, at det er li­ge så far­ligt som en tor­na­do. «

Har lo­kalt le­ge­tøj med hjem

Kron­prin­sen for­tæl­ler selv med et smil, at han som re­gel kø­ber ’ ke­de­li­ge’ ga­ver med hjem til si­ne børn. For­stå­et på den må­de, at de sjæl­dent kom­mer fra le­ge­tøjs­bu­tik­ker­nes mest ap­pel­le­ren­de hyl­der.

» Det er for at kun­ne præ­sen­te­re ver­den for dem. Hvis de selv kun­ne væl­ge, vil­le de nok ha­ve en fjernsty­ret bil. Men det kan man få overalt. I ste­det kom­mer jeg hjem med no­get, der gi­ver bør­ne­ne et godt ind­tryk af, hvor jeg har væ­ret, og hvil­ken kul­tur man har op­le­vet. Som f. eks en ma­ske, en ma­rio­net­duk­ke el­ler et lo­kalt bræt­spil. «

Det er en tra­di­tion, som kron­prins Fre­de­rik nu bæ­rer vi­de­re fra sin far, prins Hen­rik. I sin tid rej­ste Prins­ge­ma­len ud i ver­dens brænd­punk­ter med Dansk Rø­de Kors, da det var ham, der hav­de po­sten som kom­mit­te­ret.

» Han kom hjem med mas­ser af ting, han selv hav­de få­et i de lands­by­er og på ste­der­ne, han be­søg­te. Træ­fi­gu­rer, bi­ler la­vet af stå­l­t­råd og an­dre ting, som vi børn der­hjem­me syn­tes, var spæn­den­de, « si­ger Kron­prin­sen.

Som 81- årig er prins Hen­rik nu ik­ke læn­ge­re i stand til at ta­ge så ak­tivt del i fel­t­ar­bej­det for Dansk Rø­de Kors, som han kun­ne tid­li­ge­re. I dag er han pro­tek­tor for or­ga­ni­sa­tio­nen, men det var ham, der for cir­ka 10 år si­den ger­ne så, at hans æld­ste søn, Fre­de­rik, blev in­tro­du­ce­ret til or­ga­ni­sa­tio­nen.

Der­for fik han rol­len som kom­mit­te­ret, der er en slags am­bas­sa­dør­rol­le, for Dansk Rø­de Kors.

» Han kun­ne selv­føl­ge­lig og­så ha­ve valgt min bror, men vil­le ger­ne ha­ve, at jeg fort­sat­te ar­bej­det. Der er en tra­di­tion i vo­res fa­mi­lie for at væ­re ak­ti­ve i Rø­de Kors, « ly­der det fra Kron­prin­sen, der ger­ne bæ­rer fak­len vi­de­re for Prins­ge­ma­len, der var me­get ak­tiv i 70er­ne.

» Jeg er den yn­gre nu og den æl­dre, min far, han vil sta­dig ger­ne vi­se lidt, men kan ik­ke me­re på sam­me må­de som tid­li­ge­re. «

’ Det er en uvur­der­lig op­le­vel­se’

Un­der sit be­søg i Ne­pal be­søg­te Kron­prin­sen blandt an­det fle­re lands­by­er i Lamjung- provin­sen tæt på jord­s­kæl­vets epi­cen­ter. Lands­by­er, der kun kan nås til fods, ef­ter an­stren­gen­de van­dre­tu­re op ad Hi­ma­lay­as for­b­jer­ge. Her har Dansk Rø­de Kors bl. a. ud­delt shel­ter- ma­te­ri­a­le, så be­bo­er­ne kun­ne få tag over ho­ve­d­et, ef­ter jord­s­kæl­vet hav­de for­vand­let de­res hjem til døds­fæl­der.

» Man kan al­tid kom­mu­ni­ke­re lidt bed­re om f. eks Rø­de Kors’ ar­bej­de, når man selv har væ­ret ude at prø­ve det på egen krop, « for­tal­te kron­prins Fre­de­rik i lands­by­en Pa­chok, med en kyl­lin­ge­floks spæ­de pip­pen som lyd­ta­pet.

Det er ty­de­ligt, at Kron­prin­sen er i sit ret­te ele­ment, når han be­sø­ger ’ den spid­se en­de’, som han selv kal­der det. Dér, hvor han kan mø­de dem, der har brug for en hjæl­pen­de hånd. Prø­ve at slæ­be de shel­ter- ma­te­ri­a­ler, som ne­pa­le­ser­ne selv bar op i lands­by­er­ne. Be­sø­ge­ne i små­by­er­ne Dho­de­ni og Pa­chok, hvor be­bo­er­ne tog imod den dan­ske de­le­ga­tion med lyk­ke­brin­gen­de sil­ke­tørklæ­der, blom­ster­kran­se og klapsal­ver, har sat sig fast.

» Det er en uvur­der­lig op­le­vel­se, jeg kan ta­ge med i ryg­sæk­ken her­fra, « slår han fast.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.