Tesla sny­der på vægtskå­len

BT - - NYHEDER - Mads Kol­by Ber­ling­s­keNyhed­b­ju­reau

EL­BIL

Tesla- el­bi­len væl­ter sig i suc­ces og bli­ver re­vet ned af hyl­der­ne, for­di af­gift sfri­ta­gel­sen for el­bi­ler mu­lig­vis for­svin­der ved års­skift et. Sker det, ko­ster bi­len plud­se­lig 180 pro­cent me­re.

Men en grup­pe ek­si­ste­ren­de kun­der er me­re kri­ti­ske. Tesla­er­ne le­ve­rer nem­lig slet ik­ke som lo­vet i salgs­ma­te­ri­a­let, og nu kræ­ver kun­der­ne svar, skri­ver Ing. dk

ksem­pel­vis lover Tesla en ac­ce­le­ra­tion på 0- 100 km/ t på 3,3 se­kun­der i den kraft ful­de P85D- mo­del. Men det kun­ne in­gen af kun­der­ne gen­ta­ge. De hur­tig­ste af kun­der­ne hav­de ac­ce­le­ra­tion­s­ti­der, der var 10 pro­cent lang­som­me­re end Teslas of­fi ci­el­le. I au­gust måt­te Tesla in­drøm­me, at det skyl­des, at man må­l­te med en sær­re­gel fra ame­ri­kansk dra­gra­cer­løb, hvor den før­ste fod ik­ke tæl­ler med. For­di el­bi­ler ac­ce­le­re­rer så hur­tigt, be­ty­der det, at Teslas tid i vir­ke­lig­he­den er må­lin­gen fra 6- 100 km/ t.

Men her stop­per kri­tik­ken ik­ke. De kri­ti­ske Teslaku­n­der fra Nor­ge og USA kan nem­lig hel­ler ik­ke re­gi­stre­re så man­ge he­ste­kræf­ter, som Tesla lover un­der mo­tor­hjel­men.

Fle­re Tesla- bru­ge­re me­ner ik­ke, at bi­ler­ne hol­der helt, hvad de lover. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.