Kamp om Dan­ma

Da vin­de­ren var kå­ret, gik pu­bli­kum til bi­det for at sma­ge på lan­dets bed­ste ka­ger

BT - - NYHEDER - Lot­te Scharff lots@ bt. dk Fo­to Man­ge men­ne­sker mød­te op til ka­ge­s­mag­ning i går.

KA­GE­BAG­NING

Ni­ko­lai Li­na­res Er der no­get som ka­ger, der kan træk­ke folk til? Ik­ke hvis man skal døm­me ef­ter an­tal­let af til­sku­e­re, der stim­le­de sam­men på Rå­d­hus­plad­sen i København i går for at sma­ge på læk­ke­ri­er­ne fra ba­ge­re og kon­di­to­rer fra he­le lan­det.

’ Uhmm’. Blik­ket bli­ver langt, mens et styk­ke af vin­der­ka­gen, ’ Ju­bilæumstær­ten med blom­me og ra­b­ar­ber’ fra La Gla­ce- kon­di­to­ri­et bli­ver for­tæ­ret af en æl­dre dame. Sam­men med mas­ser af an­dre med hang til ka­ger har kvin­den i et par ti­mer stå­et skul­der ved skul­der i et stort telt på Rå­d­hus­plad­sen i København. For når kon­di­to­rer­ne og ba­ger­ne af lan­dets bed­ste brød og ka­ger er ble­vet kå­ret, kan pu­bli­kum en­de­lig få lov til at sma­ge på de lækre sa­ger.

Ma­ven mæt før øjet

Og der er nok at ga­be over. Selv om man fak­tisk bli­ver helt be­kym­ret for, om man bli­ver ramt af det vær­st tæn­ke­li­ge i så­dan en si­tu­a­tion. At ma­ven bli­ver mæt før øjet. For så langt - næ­sten - blik­ket ræk­ker, står der ka­ger si­de om si­de på et langt bord. Hvem har ik­ke lyst til at sma­ge på en ’ Ame­ri­kansk Sni­ck­er tær­te’, el­ler hvad med en ’ Thorn in my pie’? el­ler en ’ Æble­blomst’. En ’ Le­mon­cof­fee Pie’ kun­ne da og­så fri­ste, hvis det skul­le væ­re. Li­ge­som man vil væ­re en sand kost­for­næg­ter, hvis man af­vi­ser et styk­ke af ’ Bal­le­ri­na’, ’ Tro­pi­cal pie’, Ha­kai­do’, ’ Pas­sions og blå­bær sur­pri­ce’ og el­ler ’ Gaarn’.

Det er 15. år i træk, at Dan­marks bed­ste brød og ka­ger bli­ver kå­ret. Igen i år har man­ge ba­ge­re og kon­di­to­rer bå­de ele­ver, sven­de og me­stre fra he­le lan­det del­ta­get i kon­kur­ren­cen. Fak­tisk har de tre dom­me­re, Pe­ter Ko­fod, fra Oden­se Marci­pan, Rik­ke Kring fra Kring Cho­ko­la­de og Hans Jør­gen­sen Kjeldsen, der som helt al­min­de­lig kun­de var for­bru­ger­nes re­præ­sen­tant, skul­le væl­ge ka­ger og brød ud fra he­le 371 pro­duk­ter, før de fandt de 10 ka­ger, de vil­le no­mi­ne­re.

Da­gens ube­strid­te vin­der in­den for kage­fa­get var ube­tin­get La Gla­ce, der løb med bå­de før­ste­præ­mi­en i bag­te tær­ter, før­ste­præ­mi­en i kran­se­ka­ge­styk­ker og tred­je­præ­mi­en i tør­ka­ger.

Årets vin­der

i ka­te­go­ri­en bag­te tær­te er ’ Ju­bilæumstær­ten med blom­mer og ra­ba­ber’, som Tho­mas Bast­holm fra La Gla­ce har skabt. Den be­står af cho­ko­la­de­mør­dej, abri­kos­gelé, val­nød­decre­me og cho­ko­la­decre­me. Py­n­tet med

ONS­DAG 23. SEP­TEM­BER 2015

’ Ame­ri­kansk Sni­ck­er tær­te’ fra Ci­ty Bakery i Fre­de­riks­værk be­står af lin­se­dej med marci­pan­mas­se, cho­ko­la­de­bund, ka­ra­mel, mars­h­mal­lows og pe­a­nuts.

Tær­ten ’ Gaarn’ fra Eriks Ba­ge­ri på Ama­ger be­står af en ka­ka­os­mør­dej, syl­te­de ra­ba­ber med hyl­de­blomsts­aft, yog­hurt- cre­me med ci­tron og crum­b­le på top­pen.

’ Bal­le­ri­na’ fra Va­nil­la Cho­co­la­ti­er og Kon­di­to­ri i Vej­le be­står af po­che­ret pæ­re, ka­ra­melcre­me og crum­b­le- has­sel­nød­decre­me.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.