Turi­ster bortført i Fi­lip­pi­ner­ne

BT - - NYHEDER - Sø­ren Berg­gre­en Toft Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

NORD­MAND

Fi­re per­so­ner, her­i­blandt en nord­mand, er ble­vet bortført fra et fe­ri­e­sted på øen Sa­mal i det syd­li­ge Fi­lip­pi­ner­ne. Det op­ly­ser hæ­ren i lan­det iføl­ge nyheds­bu­reau­et Reu­ters.

Sam­men med nord­man­den er to ca­na­di­ske turi­ster og en fi lip­pinsk kvin­de an­gi­ve­ligt og­så ble­vet bortført.

» Fi­re per­so­ner blev bortført, men vi ved end­nu ik­ke, hvil­ken grup­pe der står bag an­gre­bet, « si­ger Al­ber­to Ca­ber, kap­ta­jn i den fi lip­pin­ske hær, til Reu­ters.

» Det la­der til, at ud­læn­din­ge­ne var må­let. De blev ik­ke ta­get til­fæl­digt, « si­ger han og til­fø­jer, at den kid­nap­pe­de nord­mand og­så er di­rek­tør på fe­ri­e­ste­det.

Den syd­li­ge del af Fi­lip­pi­ner­ne har læn­ge væ­ret præ­get af en blo­dig kon­fl ikt, men i 2014 ind­gik re­ge­rin­gen en freds­aft ale med den stør­ste mus­lim­ske op­rørs­grup­pe i lan­det og end­te der­med den 45 år lange kon­fl ikt, som har ko­stet 120.000 men­ne­sker li­vet og for­dre­vet to mil­li­o­ner.

Iføl­ge den nor­ske net­a­vis vg. no un­der­sø­ger det nor­ske uden­rigs­mi­ni­ste­ri­um sa­gen. Ca­na­das uden­rigs­mi­ni­ste­ri­um si­ger, at de er op­mærk­som­me på bort­fø­rel­sen, men at de ik­ke øn­sker at kom­men­te­re el­ler gi­ve in­for­ma­tio­ner, der ’ kan kom­pro­mit­te­re en igang­væ­ren­de ind­sats el­ler brin­ge ca­na­di­ske stats­bor­ge­re i ud­lan­det i fa­re’.

En pri­vat sik­ker­heds­vagt uden for fe­ri­e­cen­tret Oce­an View, hvor en nord­mand, to ca­na­di­e­re og en lo­kal er bortført.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.