Sel­fi­er far­li­ge­re end ha­jan­greb

BT - - NYHEDER - Pe­ter Øl­holm Hans­son phan@ bt. dk Fo­to: Scan­pix

OVER­MOD

Må­ske skal vi al­le til at pas­se lidt bed­re på, når vi ta­ger billeder af os selv med vo­res smartp­ho­nes. For der er fak­tisk stør­re ri­si­ko for at dø af at ta­ge en sel­fie end at bli­ve dræbt af en haj.

Sel­fie- kul­tu­ren har for længst gjort sit ind­t­og ver­den over og al­le - li­ge fra fol­ke­sko­le­e­le­ver til Hel­le Thor­ning- Sch­midt og Ba­ra­ck Oba­ma - ta­ger hur­ti­ge billeder af sig selv og læg­ger dem på de so­ci­a­le me­di­er.

Men folk bør mu­lig­vis over­ve­je at pas­se bed­re på i jag­ten på den helt rig­ti­ge ka­me­ravin­kel. En un­der­sø­gel­se vi­ser nem­lig at, at der i 2015 - på ver­dens­plan - har væ­ret fle­re sel­fie- re­la­te­re­de døds­fald, end der har væ­ret men­ne­sker, der er dø­de af ha­jan­greb.

12 dø­de

I alt har 12 per­so­ner mi­stet li­vet, mens de var ved at ta­ge en sel­fie, mens der blot har væ­ret ot­te døds­fald, som skyld­tes an­greb fra ha­jer. Det skri­ver fle­re in­ter­na­tio­na­le me­di­er, blandt an­dre de bri­ti­ske avi­ser Daily Mail og The Gu­ar­di­an.

Se­ne­ste ek­sem­pel på, at det ik­ke er ufar­ligt at ta­ge sel­fies, kun­ne man se mandag, hvor den 66- åri­ge ja­pan­ske turist Hi­de­to Ue­da dø­de, ef­ter at han for­søg­te at ta­ge et bil­le­de af sig selv på trap­pen for­an Taj Ma­hal i In­di­en.

Hi­de­to Ue­da fik iføl­ge Huf­fing­ton Post over­ba­lan­ce un­der se­an­cen og faldt ned ad trap­pen på en så uhel­dig må­de, at han mi­ste­de be­vidst­he­den. Han blev kørt på ho­spi­ta­let, men dø­de som føl­ge af hjer­tesvigt.

Sel­fie­for­bud

Rundt om i ver­den har fle­re store turi­stat­trak­tio­ner råbt vagt i ge­vær over for folks iver ef­ter at fore­vi­ge sig selv med de­res smartp­ho­nes.

Blandt an­det har Dis­neyland i Pa­ris og Fl­o­ri­da for­budt de­res gæ­ster at ta­ge sel­fies med de så­kald­te ’ sel­fie- stæn­ger’, li­ge­som ar­ran­gø­rer­ne af ver­dens stør­ste cy­kel­løb, Tour de Fran­ce, i som­mer bad til­sku­er­ne om at hol­de igen med at ta­ge billeder tæt på ryt­ter­ne.

Folks iver ef­ter at kun­ne læg­ge spe­ci­el­le billeder af sig selv ud på net­tet kan væ­re far­lig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.