’ Min bil be­gynd­te at sky­de røg ud’

Tank­sta­tio­ner hæld­te for­kert brænd­stof i tan­ke­ne

BT - - NYHEDER - Pe­ter Øl­holm Hans­son phan@ bt. dk Fo­to: Claus Fi­sker

ONS­DAG 23. SEP­TEM­BER 2015

TAN­KE- LØST

To F24- tank­sta­tio­ner på Strand­vej­en og på Ege­sko­vvej i Fre­de­ri­cia har i we­e­ken­den skabt pro­ble­mer for en lang ræk­ke bil­e­je­re. På den ene tank kom de til at hæl­de ben­zin i en di­e­sel­stan­der - på den an­den kom de die­sel i en ben­zin­stan­der.

» Jeg når om­kring 20 me­ter, så stop­per bi­len af sig selv. Og den be­gyn­der at sky­de røg ud. «

Så­dan be­skri­ver Jes­per Stens­gaard fra Fre­de­ri­cia mi­nut­ter­ne, ef­ter at han i we­e­ken­den dre­je­de for­bi F24- tank­sta­tio­nen på Strand­vej­en, skri­ver DR Tre­kan­ten.

Han kø­rer di­e­sel­bil og har på grund af tank­sta­tio­nens fa­dæ­se hældt ben­zin på sin bil. I skri­ven­de stund er Jes­per Stens­gaards vogn sta­dig på værk­sted, så han ved ik­ke, hvor store ska­der­ne er.

I sam­me om­bæ­ring op­for­drer Jyt­te Wolff- Sne­edor­ff de uhel­di­ge bi­li­ster til at få et bil­værk­sted til at tap­pe brænd­stof­fet af og gå mo­to­ren ef­ter, hvis de har op­le­vet, at de­res vogn er be­gyndt at op­fø­re sig be­syn­der­ligt.

Jyt­te Wolff- Sne­edor­ff slår i øv­rigt fast, at Q8 nok skal be­ta­le de uhel­di­ge bi­li­sters værk­steds­reg­nin­ger, hvis de sen­der reg­nin­gen til sel­ska­bet.

Bi­li­ster­nes in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tion FDM for­tæl­ler til DR Tre­kan­ten, at man op­for­drer folk til at kø­re på værk­sted med det sam­me, hvis man op­da­ger, at man kø­rer på det for­ker­te brænd­stof.

Or­ga­ni­sa­tio­nen til­fø­jer, at det ik­ke er så kri­tisk at fyl­de die­sel på en ben­zin­bil. Der­i­mod er det kri­tisk at fyl­de ben­zin på en di­e­sel­bil, for­di ny­e­re di­e­sel­bi­ler er føl­som­me - og for­di bi­li­ster­ne ek­sem­pel­vis ri­si­ke­rer, at dy­ser­ne sæt­ter ud.

Det gik galt på to F24- tank­sta­tio­ner i Fre­de­ri­cia.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.