’ In­derst in­de’ be­gy

Teg­ning blev min flugt,’ si­ger Pe­te Do­cter, hvis nye bi­o­graf­hit er in­spi­re­ret af hans trau­ma­ti­ske dren­ge­år i Dan­mark

BT - - KULTUR - Kenan Se­e­berg kse@ bt. dk

TRAU­MER SOM TEG­NE­FILM

To skel­sæt­ten­de og kon­kre­te livs­op­le­vel­ser har in­spi­re­ret Pe­te Do­cter til ’ In­derst in­de’, der er den mest se­te film i Dan­mark li­ge nu.

Hans dat­ters trans­for­ma­tion fra barn til te­e­na­ger og hans egen trau­ma­ti­ske op­le­vel­se, da han som 11årig blev flyt­tet fra det tryg­ge barn­doms­hjem i Min­neso­ta, USA, til Bal­lerup i Dan­mark.

» Te­ma­et stam­mer fra mit op­hold i Dan­mark, da jeg var her som dreng. Men ud­gangs­punk­tet var sam­ti­dig in­spi­re­ret af min egen dat­ter El­lies op­vækst. Hun gik gen­nem ret store for­an­drin­ger, da hun var om­kring 11 år. Det er en følsom tid. Og det sam­me gjor­de jeg - i den sam­me al­der, « si­ger Pe­te Do­cter, da BT mø­der ham i København, sam­men med hans fa­ste spar­rings­part­ner og pro­du­cer Jo­nas Ri­ve­ra i Dis­ney/ Pixar.

Pe­te Do­cter er Pixars store stjerne på ani­ma­tions­film- fron­ten, og den mest suc­ces­ful­de ani­ma­tor og in­struk­tør af det man i gam­le da­ge kald­te teg­ne­film.

I de sid­ste 20 år, hvor Pe­te Do­cter har væ­ret i gang med sin ynd­lings­be­skæf­ti­gel­se, har det hed­det ani­ma­tion.

Glo­bal blo­ck­bu­ster num­mer tre

Han skrev ma­nuskrip­ter­ne til ’ Toy Story’- fil­me­ne og ’ WALL- E’, og har in­stru­e­ret Dis­ney/ Pixars me­ga- suc­ce­ser ’ Op’ og ’ Monsters Inc.’

’ In­derst in­de’ er hans tred­je glo­ba­le blo­ck­bu­ster i træk som in­struk­tør.

I fil­men bli­ver ho­ved­per­so­nen Riley flyt­tet fra Min­neso­ta til Los An­ge­les, for­di fa­de­ren får nyt job. Og det sæt­ter gang i en psy­kisk for­an­dring og sen­der Riley på en men­tal og fø­lel­ses­mæs­sig rut­sje­tur, der i fil­men op­le­ves gen­nem fem fi­gu­rer, der sam­tidg er fem grund­fø­lel­ser i Rileys hjer­ne.

He­r­in­de for­sø­ger ’ Glæ­de’, Trist­hed’, ’ Frygt’, Vre­de’ og ’ Af­sky’ at ba­lan­ce­re Rileys liv, men ’ Glæ­de’ og Trist­hed’ ry­ger ned i un­der­be­vidst­he­den og fa­rer vild i de hen­gem­te min­der, glem­s­len, tan­ke­strøm­men, ab­strak­tio­ner­ne og re­sten af Rileys fan­ta­sti­ske og kom­pli­ce­re­de men­ne­ske­hjer­ne.

Det ly­der ind­vik­let, men fil­men er så let og ’ li­ge til at se som en sim­pel po­p­sang, og det er det, der er ge­ni­alt’, skrev DRs Per Juul Carlsen, der gav fil­men sjæld­ne seks stjer­ner.

In­spira­tio­nen til den am­bi­tiø­se film om en pi­ges in­dre fø­lel­ses­liv kom­mer di­rek­te fra Pe­te Do­cters egen barn­dom.

Dok­tor­dis­putats om Carl Ni­el­sen

Da Pe­te var 11 år, skul­le hans far skri­ve en dok­tor­dis­putats om den dan­ske kom­po­nist Carl Ni­el­sens kor­vær­ker, og fa­de­ren flyt­te­de he­le fa­mi­li­en til for­sta­den Bal­lerup, der lig­ger li­ge uden for København.

» Her kun­ne han væ­re tæt på de bi­bli­o­te­ker, han hav­de brug for i for­bin­del­se med sit stu­die, « for­tæl­ler Pe­te Do­cter.

Fa­de­ren var di­ri­gent, mo­de­ren var og­så mu­si­ker, li­ge­som Pe­tes to sto­re­sø­stre, der i dag er an­er­kend­te mu­si­ke­re med blom­stren­de kar­ri­e­rer i kend­te kam­me­ren­sem­b­ler og sym­fo­ni­o­r­ke­stre.

Pe­te Do­cter var 11 år og kun­ne ik­ke et ord dansk. Han hav­de in­gen ven­ner, og in­ter­es­se­re­de sig ik­ke for mu­sik.

» Al­li­ge­vel syn­tes min mor, at jeg skul­le spil­le vi­o­lin. Li­ge­som mi­ne sø­stre. «

» Jeg var for­fær­de­ligt dår­lig til det, og det in­ter­es­se­re­de mig over­ho­ve­det ik­ke. Og det lød så for­fær­de­ligt, når jeg øve­de, at na­bo­er­ne ban­ke­de på væg­ge og loft. Og sig det ik­ke til min mor, men nog­le gan­ge ban­ke­de jeg og­så selv på væg­gen ba­re for at und­gå at øve, « for­tæl­ler Pe­te Do­cter, der til gen­gæld op­da­ge­de, at han hav­de et usæd­van­ligt godt ta­lent for at teg­ne:

For­stod in­tet dansk

» Teg­ning blev min flugt, så jeg teg­ne­de helt vildt, det var min må­de at ud­tryk­ke mig på. For jeg kun­ne ik­ke for­stå, hvad mi­ne jæv­nal­dren­de sag­de, « si­ger den 46- åri­ge ani­ma­tor og hen­ty­der til, at hans for­æl­dre hav­de dum­pet ham li­ge ned i en helt al­min­de­lig dansk 5. klas­se på en

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.