Yfol­ke­s­kon­le te i Dan­mar• k

BT - - KULTUR -

hv­dor i Bal­lerup, han ik­ke hårdt, « si­ger Pe­te Do­cter, der for­tæl­for­stod en brik af, hvad læ­re­re el­ler ler, at den trau­ma­ti­ske op­le­vel­se, sko­le­kam­me­ra­ter sad og tal­te om. hvor han blev re­vet op med rod,

» Det var åben­bart den må­de, og pla­ce­ret i en ver­den, han ik­ke mi­ne for­æl­dre syn­tes, jeg skul­le læ­re for­stod, ind­traf sam­ti­dig med den dansk på. At drop­pe mig li­ge ned trans­for­ma­tion, han se­ne­re så hos i en dansk fol­ke­sko­le. Jeg for­stod sin egen dat­ter, Elisa­beth. ik­ke et ord af, hvad der fo­re­gik om­kring mig, og i tre uger kom jeg hjem med en spl­in­tren­de ho­ved­pi­ne hver dag. Og så lang­somt be­gynd­te jeg at for­stå, hvad der ske­te. Men det var

De­res egen lil­le bob­le

» I den al­der er man­ge børn in­de i de­res egen lil­le bob­le, og alt er fi nt, men på et tids­punkt bri­ster bob­len, og der sker en hel mas­se nyt i ho­ve­d­et på dig. Du bli­ver op­mærk­som­me på ver­den på en an­den må­de. Hvor­dan man skal se ud, hvor­dan man pas­ser ind, alt, hvad du si­ger, bli­ver be­dømt af an­dre og alt så­dan no­get. «

» Det, der er svært ved at væ­re et barn i den al­der, er, at reg­ler­ne æn­drer sig. Og i for­bin­del­se med ar­bej­det på fi lmen hav­de vi nog­le brain­storm- mø­der, der næ­sten var re­ne te­ra­pi- mø­der, hvor vi tal­te om vo­res trau­ma­ti­ske op­le­vel­ser som store børn. Den tid, hvor du sta­dig er i ’ Bør­ne- by’, og al­le an­dre er på vej ind i ’ Vok­sen- land’. Den tid, hvor reg­ler­ne æn­drer sig ra­di­kalt. Det var den van­ske­lig­ste tid i mit liv, og var det helt frem til gym­na­sie­ti­den, « si­ger Pe­te Do­cter og bli­ver afb rudt af sin pro­du­cer Jo­nas Ri­ve­ra.

Ud­for­dren­de og in­ter­es­san­te

» Alt i fi lmen er helt klart en re­fl ek­sion over vo­res eg­ne op­le­vel­ser som børn i den al­der. El­ler no­get, vi har set fra vo­res eg­ne børns op­vækst.

I la­ver ik­ke fi lm kun til børn, men og­så til de­res for­æl­dre?

» Ja, men vi la­ver pri­mært fi lm for os, og da vi ar­bej­der med dem i fem år, så for­lan­ger vi, at de er ud­for­dren­de og in­ter­es­san­te, og ram­mer no­get i os al­le. Men selv­føl­ge­lig er vi be­vid­ste om, at børn og­så skal kun­ne se dem. Det er blandt an­det der­for, der al­tid er en god om­gang fy­sisk hu­mor i vo­res fi lm, « si­ger Pe­te Do­cter og Jo­nas Ri­ve­ra med store smil.

I var al­drig be­tæn­ke­li­ge ved et ud­gangs­punkt, der var så kom­pli­ce­ret som et men­ne­skes in­dre fø­lel­ser og psy­ko­lo­gi?

» Da jeg for­tal­te Jo­nas om det, var han med på ide­en med det sam­me, og det sam­me med Jo­hn Las­se­te­er ( Dis­ney/ Pixars ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør. Red.) Al­le hav­de en tro på, at det vil­le vir­ke, og at det kun­ne bli­ve sjovt. Selv­føl­ge­lig har vi de kom­merci­el­le aspek­ter i bag­ho­ve­det, men det vig­tig­ste er, at vi selv sy­nes, det er in­ter­es­sant « .

Pe­te Hans Do­cter

har skabt Woo­dy og Buzz Ligh­ty ear. Han har skre­vet ma­nuskript til blandt an­det: ’ Toy Story’, ’ Toy Story 2’, ’ Monsters Inc.’, ’ WALL- E’, ’ Op’ og ’ In­derst in­de’.

in­stru­e­ret de fi re sidst­nævn­te fi lm.

blev han præ­sen­te­ret for bl. a. Aste­rix og Ras­mus Klump.

er hen­holds­vis dan­ske og ty ske.

to Oscar­no­mi­ne­rin­ger og en Baft a- pris, og eks­per­ter spår, at han har go­de chan­cer for at få en Oscar for ’ In­ders in­de’.

Han har og­så

I Dan­mark

Hans bedste­for­æl­dre

Han har mod­ta­get

Han har væ­ret

med til at skri­ve ’ Toy Story 4’, der in­stru­e­res af Pixars øver­ste chef, Jo­hn Las­se­te­er, og har pre­mi­e­re i 2017.

» Vi er helt sik­kert in­spi­re­ret af Walt Dis­neys hi­sto­ri­er, for vi er vok­set op med ’ Sne­hvi­de og de syv små dvær­ge’, ’ Pi­noc­chio’, ’ Dum­bo’ og al­le de fan­ta­sti­ske film. Det, at vi sta­dig ta­ler om dem, vi­ser jo, hvor stær­ke de er. Det er ik­ke film fra 1940er­ne, men tid­lø­se ani­me­re­de film, hvor ka­rak­te­rer­ne ta­ler til den ene ge­ne­ra­tion ef­ter den an­den, « si­ger Pe­te Do­cter ( tv.) og Jo­nas Ri­ve­ra, der in­si­ste­rer på, at det skal væ­re sjovt at la­ve film om kom­pli­ce­re­de men­ne­ske­li­ge fø­lel­ser. Bil­le­det til høj­re er fra de­res film ’ In­derst in­de’, som i øje­blik­ket er den me­ste se­te i Dan­mark. Fo­to: Si­mon Skip­per og Dis­ney

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.