Kos­misk el­ler blot ko­misk?

Det er må­ske god kar­ma at knu­sel­ske al­le og kram­me dem

BT - - NAVNE - Gert C. Ni­el­sen gen@ ber­ling­s­ke. dk Så­dan lø­ser du Su­do­ku: Løs­nin­ger fra i går:

50 I DAG

Før­ste gang, jeg mød­te Ma­ster Fat­man, var til et da­me­blads fød­sels­dags­fest. Han var aft enens dj og man­den, der skul­le brin­ge un­der­hold­ning til fe­sten.

Og det gjor­de han egent­lig og­så. Han be­gynd­te med at si­ge, at han al­tid star­te­de en fest med at tun­ge­kys­se che­fre­dak­tø­ren. Hun var be­gej­stret ved tan­ken - no­get han vist ik­ke li­ge hav­de reg­net med.

Om de gjor­de det? Jeg ved det ik­ke, jeg kig­ge­de bort.

Næ­ste num­mer var, at han i sin græn­se­lø­se kær­lig­hed til men­ne­ske­he­den vil­le kram­me al­le gæ­ster­ne. Han be­gynd­te i én en­de og kram­me­de sig så igen­nem.

På grund af grup­pe­pres­set og­så med mig, og jeg kan til det op­ly­se, at de store bak­ken­bar­ter stak gru­e­ligt, og i for­vej­en har jeg det så­dan lidt dår­ligt med alt det kram­me­ri især med per­so­ner af mit eget køn.

I Ma­ster Fat­mans kon­cept er alt det en del af kær­lig­hed, men man kan spør­ge, om det kos­mi­ske ik­ke er lidt over­fl adisk, han er og­så kos­misk ban­ko­vært, kos­misk team­bu­il­der og kos­misk san­ger.

Så der er in­gen græn­ser for, hvad han sæt­ter sig op til. På den prak­ti­ske si­de gør han og­så go­de ting. F. eks. si­ger han, at der he­le ti­den er 20 nøg­ler i om­løb til hans lej­lig­hed i København, så folk selv kan gå op og ta­ge lidt af ve­ge­tar­ma­den. De kan og­så over­nat­te, når de har brug for det.

Det ’ go­de’ ima­ge fi k dog skram­mer, da det kom frem, at der var al­vor­lig uor­den i regn­ska­ber­ne på et par bra­si­li­an­ske bør­ne­hjem, som han hav­de åb­net og sam­let pen­ge ind til.

Plan­lagt over­vægt

Ma­ster Fat­mans bor­ger­li­ge navn er Mor­ten Lind­berg, og han er født på Fyn, hvor han gik i en Ru­dolf Ste­i­ner- skole. Iføl­ge ham selv, så kom det med den kos­mi­ske kær­lig­hed til ham i ung­dom­men, og han åd sig til en plan­lagt over­vægt og trans­for­me­re­de sig til det, han er nu.

Han har og­så snu­set til det po­li­ti­ske, da han op til kom­mu­nalval­get i 1994 dan­ne­de sit Kos­mi­ske Par­ti, der dog måt­te nø­jes med 2.136 stem­mer.

Mor­ten Lind­berg har ik­ke rig­tigt no­gen græn­ser, og han har for­u­den sit dj- job væ­ret vært bå­de i ra­dio og på tv, og har oven i kø­bet væ­ret med i ’ Vild med Dans’. To gan­ge har han og­så med­vir­ket i Dansk Me­lo­di Grand Prix.

Hvis no­gen kan for­e­ne det kos­mi­ske med det ko­mi­ske, så er det nok Ma­ster Fat­man, og så kan man hå­be, at den go­de kar­ma ik­ke slip­per op.

Svær

Dit svar: Al­le de tom­me fel­ter skal ud­fyl­des med et tal mel­lem 1 og 9. Hver van­dret ræk­ke og lodret ko­lon­ne skal ind­hol­de al­le tal 1 til 9. Hvert af de 9 små 3x3 kva­dra­ter skal og­så in­de­hol­de al­le tal fra 1 til 9. In­tet tal må alt­så op­træ­de me­re end én gang i hver ræk­ke , ko­lon­ne og 3x3 kva­drat.

ONS­DAG 23. SEP­TEM­BER 2015

Fo­to: Mads Nis­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.