Barsk vir­ke­lig­hed

BT - - TV - ACTION

Tre po­li­ti­mænd be­fi nder sig i tre vidt for­skel­li­ge livs­si­tu­a­tio­ner - men en­der al­li­ge­vel med at ha­ve no­get til fæl­les. I actionfi lmen ” Brook­lyn’s Fi­ne­st” fra 2009 er den ud­brænd­te be­tjent Ed­die Du­gan ( Ri­chard Ge­re) en uge fra pen­sio­nen. Narko­be­tjen­ten Sal Pro­ci- da ( Et­han Hawke) har gjort op med sig selv, at han vil gø­re alt for at sik­re sin ko­ne og si­ne børn et bed­re liv. Cla­ren­ce ” Tango” But­ler ( Don Che­ad­le) har væ­ret un­dercover så læn­ge, at han er be­gyndt at tviv­le på, om hans loy­a­li­tet er hos kol­le­ga­er­ne el­ler ven­nen fra fængse- let Caz ( Wes­ley Snipes) - en af Brook­lyns mest no­to­ri­ske narko­hand­le­re. Ar­bejds­pres­set er enormt, og de tre mænd må hver dag stå til an­svar for de­res hand­lin­ger i et af ver­dens mest van­ske­li­ge jobs. Da NYPD’s Ope­ra­tion Cle­an Up sæt­ter ind mod et be­ryg­tet bo­lig­pro- jekt, hvor store mæng­der af narko er in­vol­ve­ret, træk­ker Brook­lyns bar­ske 65th Pre­cin­ct og om­rå­dets for­ræ­de­ri­ske kri­mi­nel­le de tre be­tj­en-

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: te ind i en spiral af vold og kor­rup­tion. ( DR3)

Po­li­ti­fol­ke­ne Ed­die ( Ri­chard Ge­re) og Sal ( Et­han Hawke) kæm­per med de­res in­dre dæ­mo­ner sam­ti­dig med, de ka­stes ud i en spiral af vold og kri­mi­na­li­tet. Fo­to: DR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.