Magnus­sens man­ge ar­gu­men­ter

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - ANALYSE Da­ni­el Re­mar da­lu@ sporten. dk

Tro­fa­ste læ­se­re af BT har de se­ne­ste da­ge fulgt med i, hvor­dan ryg­te­strøm­men om Kevin Magnus­sens frem­tid er eks­plo­de­ret. Når Jen­son But­ton som ven­tet si­ger far­vel til For­mel 1 i Ja­pan den­ne we­e­kend, be­gyn­der en tung, men in­ten­siv ud­væl­gel­ses­pro­ces i McLa­rens lo­ka­ler i Woking.

Skal Kevin Magnus­sen el­ler bel­gi­e­ren Stoff el Van­do­or­ne ha­ve plad­sen ved si- den af Fer­nan­do Alonso?

BT ta­ger tem­pe­ra­tu­ren på ar­gu­men­ter­ne for, hvor­for McLaren igen skal for­frem­me Kevin Magnus­sen til tea­mets fa­ste For­mel 1- kø­rer.

Fo­re­stil jer en job­sam­ta­le mel­lem Kevin Magnus­sen, be­sty­rel­ses­for­mand Ron Den­nis og team­chef Eric Boul­li­er. Her er, hvad Kevin Magnus­sen sand­syn­lig­vis vil sæl­ge sig selv på, når den sam­ta­le selv­føl­ge­lig kom­mer i næ­ste uge.

Er­fa­ring

– og at det vil væ­re et stort sats, når tea­met i for­vej­en er pres­set af dår­li­ge resultater.

Hur­ti­ge­re

Vi­de­re i sam­ta­len. Kevin Magnus­sen hi­ver nu en mas­se da­ta frem fra sin Sid­ste punkt i job­sam­ta­len. ryg­sæk. Her vi­ser Hvis Kevin Magnus­sen er kold, han bos­ser­ne et ret smi­der han den­ne konklusion li­ge i vig­tigt tal. Kevin sy­net på Ron Den­nis og Eric Boul­li­er: Magnus­sen var » Dren­ge, Jen­son But­ton er en tå­li­føl­ge McLa­rens mo­dig fyr. Al­li­ge­vel har han få­et nok eg­ne be­reg­ni­nog vil ik­ke me­re. Fer­nan­do Alonso ger 0,15 se­kun­der er kendt for sit il­tre tem­pe­ra­ment, og hur­ti­ge­re end Jen­hvad gør I, hvis han om et år og­så får son But­ton per om­nok og gør som Jen­son? gang sid­ste år. Alt­så, » Hvor vil du hen med det, Kevin? « når de blev må­lt med kun­ne man fo­re­stil­le sig Ron Den­nis si­ge.sam­me mæng­de ben­zin

i tan­ken, ens dæk og samNu vil Kevin Magnus­sens for­tæl­le me indstil­lin­ger på ra­ce­ren. dem den­ne sand­hed.

Det er mar­kant, og dan» Væl­ger I mig fra nu, er det slut med ske­rens rå fart er ik­ke no­get, mig og McLaren. Så ryk­ker jeg vi­de­re som Stoff el Van­do­or­ne bør kun­ne til WEC, DTM el­ler For­mu­la E. Det vil trum­fe i en lig­nen­de job­sam­ta­le med væ­re et de­fi ni­tivt brud. « Ron Den­nis og Eric Boul­li­er. For­de­len ved at ta­ge Kevin Magnus­sen vil i ste­det væ­re med McLa­ren­bril­ler, at de bå­de be­hol­der dan­ske­ren og Stoff el Van­do­or­ne. Bel­gi­e­ren kan godt ’ tå­le’ et år som re­ser­ve i 2016 – og så har de ham, når Fer­nan­do Alonso må­ske ik­ke vil væ­re med me­re.

Ri­si­ko­en ved at drop­pe Magnus­sen vil væ­re, at McLaren så igen skal på kø­rerj­agt eft er en helt tred­je kø­rer, hvor de go­de er svæ­re at fi nde. Især når tea­met ik­ke kla­rer sig bed­re, end til­fæl­det er li­ge nu.

Og hvis den ma­nøv­re gi­ver me­ning for Ron Den­nis og Eric Boul­li­er, skal de blot over­be­vi­se re­sten af be­sty­rel­sen om, at Kevin Magnus­sen skal ha­ve en ny chan­ce hos McLaren i 2016. Det før­ste punkt, Kevin Magnus­sen vil slå på, er hans er­fa­ring. Og her vil det si­ge er­fa­ring som ak­tiv For­mel 1- kø­rer. Det ar­gu­ment vil le­ve­res med selv­til-

lid, for det er åben­lyst, at dan­ske­ren sid­der med stær­ke kort på hån­den mod­sat Stoff el Van­do­or­ne, der in­gen er­fa­ring har på det punkt.

Magnus­sen har op­le­vet pres­set, der føl­ger med at kø­re for et ver­dens stør­ste ra­cer­team. McLaren ved, at han kan kla­re den ud­for­dring og sik­kert kun vil væ­re bed­re til det frem­over. Magnus­sen vil og­så for­tæl­le Ron Den­nis og Eric Boul­li­er, at Van­do­or­ne vil få et For­mel 1- chok som rook­ie

Dækpro­ble­mer

Om­trent her i sam­ta­len vil de to McLaren- le­de­re spil­le en pres­bold tilbage mod Magnus­sen. De er be­kym­re­de for hans ev­ne til at hol­de liv i de helt spe­ci­el­le For­mel 1- dæk. Det var Kevin Magnus­sens store ud­for­dring i sin se­ne­ste sæ­son, og det gav til ti­der ud­slag i nog­le usta­bi­le præ­sta­tio­ner, der ko­ste­de vær­di­ful­de VM- po­int til tea­met.

Fair nok. Den kri­tik vil Kevin Magnus­sen nok ta­ge til sig. Men hvis han har brugt ti­den som re­ser­ve rig­tigt, vil han og­så kun­ne be­ro­li­ge dem. Først og frem­mest æn­dres dæk- reg­le­men- tet om kort tid, og der­for vil det væ­re en ny si­tu­a­tion med an­dre ud­for­drin­ger. Men re­ser­verol­len har og­så gi­vet ham chan­cen for at stu­de­re, hvor­dan især Jen­son But­ton hånd­te­rer si­ne dæk. Det er bri­ten ver­dens­me­ster til, og den læ­ring bør Kevin Magnus­sen ha­ve ta­get med sig helt ind un­der kø­rer­hand­sker­ne i år.

Det ind­tryk har dan­ske­ren sik­kert og­så for­søgt at gi­ve McLa­rens in­ge­ni­ø­rer. Og har han få­et over­be­vist dem, så vil de me­get kon­ser­va­ti­ve reg­ned­ren­ge væ­re en god støt­te i or­ga­ni­sa­tio­nen.

Pres

Kevin Magnus­sen har man­ge punk­ter, han kan frem­hæ­ve, når han om kort tid skal til job­sam­ta­le hos team­chef Eric Boul­li­er ( lil­le fo­to) og be­sty­rel­ses­for­mand Ron Den­nis om det le­di­ge kø­rer­sæ­de hos McLaren. Fo­to: EPA og Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.