Wieg­horst til DBU: Tag Laud­rup

Selv om han selv bli­ver nævnt som land­stræ­ne­rem­ne, pe­ger Mor­ten Wieg­horst på sin tid­li­ge­re chef i Swan­sea som Mor­ten Ol­sens af­lø­ser

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - ET GODT VALG Laurits Bak Lyck la­ly@ sporten. dk

ONS­DAG 23. SEP­TEM­BER 2015

Mor­ten Wieg­horst ser ger­ne Mi­cha­el Laud­rup som land­stræ­ner. Det for­tæl­ler AGF- træ­ne­ren i et in­ter­view med BT.

Mi­cha­el Laud­rup bli­ver igen og igen nævnt som øn­ske­træ­ne­ren for DBU. Me­ner du, han vil væ­re den bed­ste til job­bet?

» Ja, han vil væ­re rig­tig, rig­tig god til det. Spørgs­må­let er, om Mi­cha­el har lyst til at ta­ge det. Jeg tror, DBU ger­ne vil an­sæt­te ham, men om det pas­ser ind i Mi­cha­els ti­m­ing, og om han har ly­sten, det ved jeg ik­ke. «

Mor­ten Wieg­horst ken­der Mi­cha­el Laud­rup fra lands­hol­det, hvor de spil­le­de sam­men, og fra Brøndby, hvor Wieg­horst age­re­de midt­ba­ne­ge­ne­ral, da Laud­rup var træ­ner. Og i 2013 blev han as­si­stent­træ­ner for Laud­rup i den­nes sid­ste år i den wa­li­si­ske Pre­mi­er League- klub Swan­sea. mu­lig bej­ler, men det er ik­ke no­get, han la­der fyl­de i sit ho­ved, for­tæl­ler han.

» Det er al­tid smi­gren­de at bli­ve om­talt - det er et stort job - men jeg har al­tid sagt, at det vig­tig­ste for mig er dét, der sker nu og her. Jeg ny­der at væ­re en del af den her pro­ces i AGF, for det er en klub, der på man­ge pla­ner skal byg­ges op igen. Og hvis du ik­ke gi­ver dit yder­ste i så­dan en pro­ces som træ­ner, kom­mer det til at ko­ste. Det er det, jeg al­tid har le­vet ef­ter som spil­ler og træ­ner: at fo­ku­se­re på det, du er sat til at gø­re i hver­da­gen. Jeg vil­le og­så væ­re skuf­fet, hvis spil­ler­ne hav­de ho­ve­d­et et an­det sted, så det kan jeg na­tur­lig­vis ik­ke ha­ve som le­der, « si­ger han og fort­sæt­ter:

» Jeg har prø­vet at væ­re land­stræ- ner, men jeg gik tilbage til et klub­job, for­di jeg ger­ne vil­le ha­ve den dag­li­ge gang på træ­nings­ba­nen, og det har jeg det rig­tig fint med nu. «

Men er du blandt de em­ner, som DBU si­ger, de kig­ger på?

» Det ved jeg ik­ke. «

Mi­cha­el Laud­rup og Mor­ten Wieg­horst si­de om si­de på bæn­ken på Li­ber­ty Sta­di­um i Swan­sea, hvor de to i en pe­ri­o­de ar­bej­de­de tæt sam­men om­kring by­ens Pre­mi­er League- mand­skab. Det har gi­vet Wieg­horst et godt grund­lag for at vur­de­re Laud­rup som træ­ner. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.