Ove P fi k po­kal­tri­umf mod sin gam­le klub

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DBU PO­KA­LEN, 3. RUN­DE ler Ni­el­sen, kald­te laur­bæ­r­eff ek­ten.

FC Fre­de­ri­cia hav­de så travlt med at fejre, at de var kom­met for­an, at de glem­te at pas­se på i den an­den en­de. Ras­mus Falk spad­se­re­de nær­mest igen­nem for­sva­ret i OBs ven­stre si­de og spil­le­de skråt bag­ud til Ken­neth Zo­ho­re, der upres­set kun­ne sæt­te ud­lig­nin­gen i mål.

» Vi lyk­kes ge­ne­relt med me­get af det, som vi skal rent tak­tisk for at vin­de som un­der­dog. Da vi først har væn­net os til OBs tem­po, hav­de vi og­så over­skud til at sæt­te dem un­der pres, « sag­de Ove Pe­der­sen.

I an­den halv­leg var OB og­så bedst - men ik­ke så mar­kant, og FC Fre­de­ri­cia vir­ke­de fak­tisk far­ligst på kon­tra- an­gre­be­ne.

Det var net­op på så­dan ét, hjem­me­hol­det ti mi­nut­ter før tid score­de sej­rs­må­let.

Den tid­li­ge­re OB- og Randers- spil­ler, Oli­ver Feld­bal­le, løb ned mod det fyn­s­ke mål, run­de­de Las­se Ni­el­sen og ud­pla­ce­re­de Mak­sym Koval med et fl adt skud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.