WASS ER VILDT GO’ I VI­GO

Da­ni­el Wass er ud­ta­get til ugens hold i Spa­ni­en og Eu­ro­pa ef­ter end­nu en god præ­sta­tion for Cel­ta Vi­go, og den go­de start for hans nye klub har overa­sket spil­le­ren selv

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SUC­CES Farzam Abol­hos­se­i­ni faab@ sporten. dk

Da­ni­el Wass har store pro­ble­mer med at få spil­le­tid på det dan­ske lands­hold, men det er til gen­gæld den ene­ste be­kym­ring, Cel­ta Vi­go- spil­le­ren kan ha­ve i øje­blik­ket.

Den 26- åri­ge dan­sker stormer i øje­blik­ket mod den eu­ro­pæ­i­ske stjer­ne­him­mel med den ene go­de præ­sta­tion ef­ter den an­den i Spa­ni­en. Mandag hav­de den an­er­kend­te ita­li­en­ske avis Ga­zzet­ta del­lo Sport ham på ugens eu­ro­pæ­i­ske hold, li­ge som La Liga på sin of­fi­ci­el­le hjem­mesi­de udt­og ham til run­dens bed­ste mand­skab - ved si­den af nav­ne som Lio­nel Mes­si, Ney­mar og Luka Mod­ric.

Kårin­ger­ne kom­mer, ef­ter ube­sej­re­de Cel­ta Vi­go søn­dag tog end­nu et skridt mod top­pen af La Liga med den tred­je sejr i fi­re op­gør i en svær ude­kamp mod Se­vil­la.

Eu­ro­pa League- vin­der­ne Se­vil­la, der hav­de Mi­cha­el Kro­hn- De­hli med på hol­det, blev blandt an­det ned­lagt af en Da­ni­el Wass- scor­ing - hans an­det mål i træk. I det he­le ta­get har Da­ni­el Wass haft en af­gø­ren­de fod med i al­le Cel­ta Vi­gos fi­re før­ste kam­pe, og han har ved si­den af sit go­de spil og si­ne mål og­så væ­ret in­vol­ve­ret i op­læg til scor­in­ger, frem­pro­vo­ke­re­de straf­fes­park til sit eget hold og rø­de kort til mod­stan­der­ne.

» Jeg er fak­tisk lidt overrasket over, hvor godt det er gå­et mig her i star­ten. Jeg tror, det er en kom­bi­na­tion af fle­re ting, der er gå­et op i en hø­je­re en­hed, « si­ger Da­ni­el Wass og næv­ner en ræk­ke grun­de til suc­ce­sen.

» Jeg har blandt an­det få­et rig­tig god rå­d­giv­ning uden for ba­nen af min agent, da jeg skul­le skif­te klub, og det har hjul­pet mig til at kun­ne fo­ku­se­re 100 pro­cent på det, der fo­re­går på ba­nen. Og så spil­ler jeg ba­re på et bed­re hold, end jeg spil­le­de på i Frankrig ( Evi­an, red.), og det gør mig ba­re end­nu me­re mo­ti­ve­ret, « si­ger han og til­fø­jer om det valg, han stod over for, da han i som­mer skul­le skif­te nedryk­ke­de Evi­an ud med en stør­re klub.

» Jeg kun­ne selv­føl­ge­lig godt ha­ve valgt an­dre til­bud, der var øko­no­misk bed­re, men sam­men med min rå­d­gi­ver og min fa­mi­lie sat­te vi brik­ker­ne sam­men og fandt ud af, at Cel­ta Vi­go var det rig­ti­ge. Vi bor godt, og jeg spil­ler på et godt hold mod nog­le af de bed­ste mod­stan­de­re i ver­den. Og så er jeg kun 26 år, så for mig hand­le­de det li­ge så me­get om at kom­me et sted hen, hvor jeg kun­ne ud­vik­le mig, og det sy­nes jeg, at jeg er kom­met. «

Hol­der hvad de lover

» In­den jeg skif­te­de til Cel­ta Vi­go, tal­te jeg med træ­ne­ren, og han for­tal­te, hvil­ken rolle jeg vil­le kom­me til at ha­ve på hol­det, og det til­tal­te mig rig­tig me­get at spil­le på den cen­tra­le midtbane som ot­te’er, så vi kan ud­nyt­te min store lø­be­ka­pa­ci­tet bå­de de­fen­sivt og of­fen­sivt. Og ind­til vi­de­re har alt det, jeg er ble­vet lo­vet, væ­ret rig­tigt. Og så har Mi­cha­el Kro­hn- De­hli selv­føl­ge­lig og­så haft en stor an­del i mit skif­te. «

» Han er min ven og an­be­fa­le­de klub­ben til mig, og så har han væ­ret en stor hjælp uden for ba­nen. Så det gæl­der og­så om at bli­ve rå­d­gi­vet godt uden for ba­nen, og det sy­nes jeg, at jeg er ble­vet, « si­ger Da­ni­el Wass.

In­den sæ­so­nen blev han præ­sen­te­ret på Esta­dio de Ba­laí­dos med store ban­ne­re og gra­tis ad­gang for jour­na­li­ster og fans, der var ble­vet in­vi­te­ret på sta­dion for at se hol­dets nye giraf.

» Vi var ne­de for at skri­ve un­der på kon­trak­ten, men fik så at vi­de, at de først vil­le præ­sen­te­re Ia­go As­pas, så der­for skul­le vi ven­te en uge. De kan godt li­de at præ­sen­te­re spil­ler­ne på sta­dion og la­ve en stor sce­ne ud af det for fan­se­ne og jour­na­li­ster­ne, så jeg måt­te hjem igen. Det var fint nok, for så hav­de jeg li­ge nog­le da­ge til at pak­ke mi­ne ting. Der var kom­met ri­me­ligt man­ge for at se mig stå og jong­le­re, og det var sjovt for mig og­så at prø­ve det for før­ste gang, « ly­der det fra Da­ni­el Wass.

I sin bed­ste form

Han for­tæl­ler om en hård kamp i sæ­so­n­op­tak­ten for at kom­me i den form, Cel­ta Vi­go og han selv ny­der godt af i øje­blik­ket.

» Jeg har haft den læng­ste og hårdeste op­start no­gen­sin­de, og jeg fø­ler, at jeg må­ske al­drig har væ­ret i en bed­re form. Det er ik­ke ba­re styr­ke­træ­ning, men og­så gen­nem øvel­se­s­træ­ning. Jeg har tabt mig nog­le ki­lo og kan mær­ke, at det har gi­vet bonus. «

» Jeg er fal­det rig­tig godt ind på hol­det. Må­ske er jeg den, der hol­der mig lidt i bag­grun­den og ik­ke ta­ler så me­get, men på ba­nen vi­ser jeg mig frem og sy­nes, at jeg har gre­bet den til­lid, jeg har få­et. Det er gå­et godt, « kon­sta­te­rer Da­ni­el Wass med en vis yd­myg­hed.

For det er ik­ke ba­re gå­et godt. Det er gå­et rig­tig godt, og med en sejr over top­hol­det Bar­ce­lo­na i af­ten og lidt held i Vil­lar­re­al og Re­al Madrids kam­pe, som beg­ge og­så har 10 po­int, vil Cel­ta Vi­go og Da­ni­el Wass plud­se­lig skif­te den del­te an­den­plads i La Liga ud med en plads på top­pen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.