SMEDEN: PAS PÅ ’’

Den tid­li­ge­re Team CSC- ryt­ter, Al­lan Jo­han­sen, op­for­drer den ny­kå­re­de dans

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - RO PÅ Lars B. Jør­gen­sen lbj@ sporten. dk Al­lan Jo­han­sen

Selv om man har mas­ser af ta­lent, skal det sta­dig ple­jes og pas­ses for at bli­ve for­løst bedst mu­ligt.

Dan­marks nye stjer­ne­frø, Mads Würtz Sch­midt, sat­te en tyk streg un­der sit po­ten­ti­a­le ved at vin­de VM i U23her­rer­nes en­kelt­start i Ri­ch­mond, USA. Men den 21- åri­ge Randers- dreng er som ryt­ter ik­ke en fær­dig pak­ke, klar til at bli­ve ka­stet for lø­ver­ne i den pro­fes­sio­nel­le cy­kelka­ra­va­ne.

Al­lan Jo­han­sen har som tid­li­ge­re sport­s­di­rek­tør hos Tre­for- Blu­ewa­ter ple­jet om­gang med man­ge af de un­ge dan­ske ta­len­ter. Og selv om Mads Würtz Sch­midt ik­ke har væ­ret un­der ’ Sme­dens’ vel­voks­ne vin­ger, ma­ner den tid­li­ge­re prof- ryt­ter dog til om­tan­ke, når det hand­ler om den dan­ske ver­dens­mesters frem­tids­pla­ner.

» Det er vir­ke­lig vig­tigt, at Mads kom­mer ind på et hold, der vir­ke­lig vil ham. Det skal ik­ke væ­re et stor­hold, der ba­re ka­ster rundt med de un­ge ta­len­ter alt eft er, hvor de nu li­ge har et hul i start­lis­ten, som skal fyl­des ud, « si­ger Jo­han­sen.

Svæ­re sæ­so­ner

Med til for­tæl­lin­gen om Mads Würtz hø­rer, at han al­le­re­de i 2011 gav prø­ver på sit for­mat.

Dels vandt den dan­ske te­e­na­ger ju­ni­o­rer­nes ud­ga­ve af bro­stens­klas­si­ke­ren Pa­risRou­baix, dels snup­pe­de han VM i en­kelt­start for­an de man­ge tu­sin­de til­sku­e­re, der var sam­let i Kø­ben­havns cen­trum.

Si­den fulg­te et par svæ­re sæ­so­ner præ­get af modgang og svig­ten­de form for kronjy­den, og så me­get me­re er der grund til at pas­se på med ik­ke fø­re Mads Würtz for hur­tigt frem, ad­va­rer Jo­han­sen.

» Al­ler­først vil jeg da ger­ne si­ge, at det er et ver­dens­klas­se­re­sul­tat, Mads har la­vet ved VM. Men når man ser tilbage på de se­ne­ste år, er det fak­tisk først fra maj 2015, han for al­vor be­gyn­der at kø­re stærkt igen, « me­ner Jo­han­sen, som ger­ne ser den dan­ske ko­met ven­te til næ­ste som­mer med at ta­ge sprin­get op på øver­ste hyl­de.

» Jeg tror, det vil­le væ­re fi nt, hvis Mads må­ske kun­ne ven­te til eft er Post Dan­mark Rundt næ­ste år med at gå over som pro­fes­sio­nel. Omvendt er det og­så vig­tigt, at han ik­ke mi­ster mo­ti­va­tion ved at skul­le fort­sæt­te på et Con­ti­nen­tal- hold, så der er man­ge hen­syn at ta­ge, « vur­de­rer Jo­han­sen.

Som med man­ge an­dre helt un­ge cy­kel­ta­len­ter kan det væ­re svært at sæt­te kom­pe­ten­cer på Mads Würtz, når man ser bort fra det helt ind­ly­sen­de spe­ci­a­le i en­kelt­start. Ik­ke man­ge tem­po­spe­ci­a­li­ster med store watt i stæn­ger­ne er så små som Würtz, og det kun­ne for­an­le­di­ge til at tro på ham som en mand, der på læn­ge­re sigt og­så vil kun­ne gø­re sig i eta­pe­løb.

» Selv om Mads ik­ke er ret stor, er han af kro­ps­byg­ning ret kom­pakt, så no­gen klas­se­ments­ryt­ter til de store eta­pe­løb, kan jeg ik­ke se ham som. Men jeg kan sag­tens se ham væ­re rig­tig god i min­dre eta­pe­løb, « ly­der skuds­må­let fra Smeden.

ONS­DAG 23. SEP­TEM­BER 2015

Mads skal ind på et hold, der vir­ke­lig vil ham. Det skal ik­ke væ­re et stor­hold, der ba­re ka­ster rundt med de un­ge ta­len­ter

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.