Spis brød til

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

GULD TIL DAN­MARK. Og så ved et ver­dens­mester­skab! Det kan væ­re svært at be­va­re pe­s­si­mis­men på veg­ne af dansk cy­kel­sport, når man ser, hvor­dan Mads Würtz Sch­midt mandag aft en vandt VM for U23- ryt­te­re i en­kelt­start og der­med sat­te en tyk streg un­der sit ta­lent.

Der er in­gen tvivl om, at den 21- åri­ge ran­d­ru­si­a­ner er gjort af et sær­ligt stof og kan bru­ge si­ne be­ty­de­li­ge ev­ner for at kvæ­le sig selv i kam­pen mod klok­ken til at ska­be en pro­fes­sio­nel kar­ri­e­re.

Når man ser tilbage på de fi re år, der er gå­et, si­den Mads Würtz Sch­midt blev ju­ni­o­r­ver­dens­me­ster i København, er det dog og­så ind­ly­sen­de, at ta­lent skal ple­jes med næn­som hånd. PO­IN­TEN ER IK­KE, at Mads Würtz skal pak­kes ind i vat og hånd­te­res med fl øjls­hand­sker. Så­dan spil­ler kla­ve­ret ik­ke i pro­fes­sio­nel cy­kel­sport. Men det er alt­af­gø­ren­de at få ta­get den rig­ti­ge be­slut­ning om, hvor en prof- kar­ri­e­re skal ud­fol­de sig, få sam­men­sat et or­dent­ligt løbspro­gram og i det he­le ta­get fi nde et hold med en kul­tur til den un­ge dan­skers sin­delag.

Dansk cy­kel­sport kan med ret­te væ­re stolt over at kun­ne frem­brin­ge stjer­ne­frø ud af en re­la­tivt be­ske­den ta­lent­mas­se. Men der er ik­ke råd til no­gen stor spild­pro­cent. Det er al­tid ær­ger­ligt at se ryt­te­re, som må op­gi­ve til­væ­rel­sen som pro­fes­sio­nel på et af de store fi rma­hold, for­di re­sul­ta­ter­ne ba­re ik­ke var til en kon­trakt­for­læn­gel­se. Nav­ne som OL- guld­vin­der Las­se Nor­man Hansen el­ler Se­ba­sti­an Lan­der sprin­ger i øj­ne­ne ba­re fra de se­ne­ste år­gan­ge. Og før det har der væ­ret mi­strøsti­ge mis­se­re på prof- sce­nen med el­lers loven­de folk som Mads Chri­sten­sen og Ras­mus Guld­ham­mer. EVENTYRHISTORIEN OM MADS Würtz Sch­midt har be­stemt ik­ke væ­ret uden bump på vej­en. Si­den VM i 2011 har han haft pro­ble­mer med at for­lø­se ta­len­tet og fi nde sig til ret­te som se­ni­o­r­ryt­ter. Det var og­så en af grun­de­ne til, at Mads Würtz Sch­midt in­den den­ne sæ­son sport­s­ligt trå­d­te et skridt ned ad rangsti­gen ved at kø­re for Team co­loQu­i­ck i et for­søg på at fi nde fod­fæ­ste igen.

Den del af mis­sio­nen lyk­ke­des. Og al­le­re­de i Post Dan­mark Rundt fi k vi set, at den blon­de tem­po­spe­ci­a­list på si­ne bed­ste da­ge kan by­de ind med en stor præ­sta­tion. HVOR STORT ER det så, at Mads Würtz Sch­midt nu kan kal­de sig dob­belt ver­dens­me­ster?

Tjah, til en be­gyn­del­se er der kun tre ryt­te­re, der har la­vet det sam­me num­mer som den dan­ske guld­helt ved at vin­de VM i en­kelt­start bå­de som ju­ni­or og U23- ryt­ter. Ale­ne det at væ­re i sel­skab med nav­ne som Mi­ka­el Ig­na­tiev, Luke Dur­brid­ge og Tay­l­or Phin­ney er en blåstem­pling, og man kan uden at væ­re en fa­nesvin­gen­de klap­hat kal­de Mads Würtz Sch­midts præ­sta­tion for hi­sto­risk.

Det er der grund til at glæ­de sig over. For­hå­bent­lig bli­ver fort­sæt­tel­sen li­ge så forjæt­ten­de at føl­ge. Men hvis Mads Würtz Sch­midt og­så sover lidt uro­ligt om nat­ten, for­di han skal træff e en stor og vig­tig be­slut­ning for sin frem­tid, så er der ik­ke no­get at si­ge til det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.