ET DU

Die­go Cos­ta spil­ler sta­dig ef­ter de sam­me reg­ler, som han lær­te i barn­dom­mens ga­de­fod­bold. Og det har bragt ham langt

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - PO­RTRÆT Flem­m­ing Brandt fl bspor­ten. dk

» Når du spil­ler ga­de­fod­bold, læ­rer du at væ­re smar­te­re end de an­dre. Jeg gjor­de in­tet for­søg på at kon­trol­le­re mig selv, og jeg var al­tid klar på lidt bal­la­de. Mi­ne kam­me­ra­ter og jeg end­te oft e vo­res kam­pe i tå­rer. «

Så­dan for­tæl­ler Die­go Cos­ta selv i bi­o­gra­fi en ’ The Art of War’ el­ler ’ Krigskun­sten’.

Og det er de kva­li­te­ter, som han fort­sat bru­ger den dag i dag, hvor han har skift et grus­ve­je­ne i det fat­ti­ge La­g­ar­to i det nord­li­ge Bra­si­li­en ud med de fi ne­ste græstæp­per i Pre­mi­er League. Det så man se­ne­st be­vis for i lør­da­gens lo­ka­l­op­gør mod Ar­se­nal.

Her gjor­de Cos­ta alt, hvad han kun­ne for at pro­vo­ke­re Ar­se­nal- mid­ter­for­sva­rer­ne Ga­bri­el Paulis­ta og Lau­rent Kosci­el­ny, blandt an­det med et par hæn­der plan­tet i an­sig­tet på fransk­man­den. Og til sidst gav det bonus, da Cost­as tid­li­ge­re lands­mand løft ede be­net bag­ud og strej­fe­de an­gri­be­rens skin­ne­ben kort før pau­sen. Rødt kort til Paulis­ta, og en ube­stri­de­ligt kamp­af­gø­ren­de for­del til Cost­as Chel­sea. På bag­grund af tv- bil­le­der­ne har det en­gel­ske fod­bold for­bund ( FA) nu til­delt Cos­ta tre spil­le­da­ges ka­ran­tæ­ne og un­der­kendt det rø­de kort til Ar­se­nal, men det æn­drer næp­pe grund­læg­gen­de på den må­de, som den bra­si­li­ansk- fød­te frem­over vil ge­bær­de sig på ba­nen.

Pe­ter Ban­ke, for­fat­ter til den me­get ro­ste Ney­mar- bi­o­gra­fi , og med man­ge års ind­gå­en­de kend­skab til bra­si­li­ansk fod­bold­kul­tur, for­kla­rer, hvor­for Cos­ta spil­ler, som han gør.

» Cost­as spil­lestil er en del af bra­si­li­ansk fod­bold. Man for­sø­ger at in­ti­mi­de­re mod­stan­de­ren og brin­ge ham ud at fat­ning. En­ten kan man yd­my­ge ham med en over­le­gen dri­bling el­ler med en svi­ne­streg, som dom­me­ren ik­ke op­da­ger. Det er en del af kul­tu­ren. Man har ik­ke det æres­ko­deks, som man har i Eng­land og i Spa­ni­en, hvor det ik­ke er vel­set at yd­my­ge en mod­stan­der el­ler bru­ge be­skid­te tri­cks. Og det er og­så så­dan Cos­ta ser sig selv: Han er ud­mær­ket klar over, at han er en pro­vo­ke­ren­de spil­ler, men han er ik­ke vol­de­lig. «

Måt­te bi­de fra sig

Oveni den bra­si­li­an­ske for­kær­lig­hed for yd­my­gen­de tun­nel­ler og skjul­te svi­ne­stre­ger kom­mer så Cost­as per­son­li­ge bag­grund. Han er først på et sent tids­punkt kom­met ind i den or­ga­ni­se­re­de fod­bold, og han har ta­get sær­de­les me­get af sin bag­grund fra ga­de­fod­bol­den med sig.

» Han kom­mer til Eu­ro­pa uden en egent­lig for­stå­el­se for fod­bol­dens nor­mer. Han be­gyn­der først at spil­le fod­bold med græs un­der støv­ler­ne som 15- årig, selv­om han al­tid har væ­ret sin fa­mi­lies pro­jekt. Han er opkaldt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.