T DYG­TIGT UMT SVIN ’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Pe­ter Ban­ke

Man eft er­spør­ger sta­dig spil­le­re som Die­go Cos­ta og Lu­is Suárez

eft er Die­go Ma­ra­do­na, så der har al­tid væ­ret et kæm­pe pres på hans skul­dre. Men el­lers er hans bag­grund fod­bold på ga­den, hvor man spil­ler i ba­re tæ­er el­ler må­ske en sko på sin bed­ste fod. Det har væ­ret et barsk mil­jø, hvor man måt­te bi­de fra sig for at over­le­ve, « si­ger Pe­ter Ban­ke.

Og over­le­ve det gjor­de den un­ge Die­go. Han blev sendt hjem­me­fra La­g­ar­to, hvor der fod­bold­mæs­sigt ik­ke var de store mu­lig­he­der, ind til stor­by­en São Paulo med me­re end 20 mil­li­o­ner ind­byg­ge­re, hvor han ar­bej­de­de for sin on­kel.

Og det var og­så onk­len, der pres­se­de på, så Die­go kom til prø­ve­træ­ning i en lo­kal klub. Si­den fi k han mu­lig­he­den for at kom­me til po­rtu­gi­si­ske Bra­ga tak­ket væ­re su­pera­gen­ten Jor­ge Men­des, hvis lo­ka­le spej­der hav­de spot­tet det store ta­lent i en ung­doms­tur­ne­ring, selv­om Cos­ta for­må­e­de at bli­ve ud­vist i sin før­ste kamp. En kamp, som han i øv­rigt slet ik­ke skul­le ha­ve spil­let, for­di han hav­de få­et fi re må­ne­ders ka­ran­tæ­ne for at ha­ve slå­et en mod­stan­der og dis­ku­te­ret med dom­me­ren.

Stejl læ­rings­kur­ve

» Det har væ­ret en me­get stejl læ­rings­kur­ve for ham. Det han især har for­stå­et har væ­ret respekt for klub­ben, for træ­ne­ren og for den chan­ce, som han har få­et. Den del har han ta­get til sig. Men han kan ik­ke slip­pe, den bag­grund han har, og det han er lært op med. Tem­pe­ra­men­tet og det at pro­vo­ke­re mod­stan­de­ren er en del af hans iden­ti­tet. Det er på den må­de, han kan bli­ve en suc­ces. Det er hans må­de at over­le­ve på, og pil­ler man det ud af ham, tror jeg ik­ke, at der er me­get tilbage. «

I Eu­ro­pa kom suc­ces­sen kun grad­vis. Som 19- årig blev han solgt til At­léti­co Madrid, men her blev han le­jet ud ad fl ere om­gan­ge, og gen­nem­brud­det lod ven­te på sig, ind­til han i 2013 og for­å­ret 2014 blev en af de kla­rest ly­sen­de stjer­ner i Primera Di­vi­sion og si­den solgt til Chel­sea. Her har han væ­ret en suc­ces, selv­om han og­så er kom­met i fo­kus af de for­ker­te år­sa­ger. Som da han ja­nu­ar be­vidst trå­d­te Em­re Can over an­k­len i Liga Cup- se­mi­fi na­len mod Liverpool og end­te med at få tre spil­le­da­ges ka­ran­tæ­ne.

Og Chel­sea- ma­na­ger José Mourin­ho er glad for sin an­gri­ber. Han kald­te ham ba­nens bed­ste mod Ar­se­nal og for­sva­re­de hans pro­vo­ka­tio­ner.

Og Pe­ter Ban­ke kon­sta­te­rer, at så læn­ge ma­na­ge­ren er til­freds, og man ik­ke straff er Cos­ta hår­de­re, vil han fort­sæt­te med at spil­le på sam­me må­de.

» Man eft er­spør­ger sta­dig spil­le­re som Die­go Cos­ta og Lu­is Suárez. De er i nog­le af ver­dens bed­ste klub­ber, og så læn­ge straff en ik­ke er stør­re, end han kan leve med det, og klub­ben kan leve med det, får de lov til fort­sat at væ­re de vil­de dyr i en dres­se­ret fod­bold­ver­den. « Fo­to: Reu­ters/ AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.