Ud­skældt Chel­sea- læ­ge for­la­der klub­ben

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Eva Car­neiro ( th) har valgt at for­la­de Chel­sea, ef­ter at hun blev kri­ti­se­ret af ma­na­ger José Mourin­ho ( lil­le fo­to). CHEL­SEA- LÆ­GEN EVA CAR­NEIRO

har be­slut­tet at for­la­de klub­ben, seks uger eft er at hun blev svi­net til af ma­na­ger José Mourin­ho. Den 42- åri­ge Eva Car­neiro vil ik­ke læn­ge­re væ­re del af Chel­seas stab, eft er at hun fi k kri­tik af José Mourin­ho for hen­des rolle i Chel­seas kamp mod Swan­sea, der slut­te­de 2- 2. Det er seks uger si­den, og si­den da har Eva Car­neiro ik­ke væ­ret på

ar­bej­de, for­di klub-

ben de­gra­de­re­de hen­de. Den Gi­bral­tar- fød­te læ­ge si­ger, at José Mourin­ho brug­te kræn­ken­de og se­xi­sti­ske ord over for hen­de.

Chel­sea har bedt Eva Car­neiro om at kom­me tilbage på ar­bej­de, men det har den hun nu de­fi ni­tivt be­slut­tet, at hun ik­ke vil.

Det en­gel­ske fod­bold­for­bund ( FA) un­der­sø­ger i øje­blik­ket José Mourin­hos ud­ta­lel­ser for at se, om han skal straff es.

He­le hi­sto­ri­en hav­de bag­grund i, at Eva Car­neiro og fy­si­o­te­ra­pe­u­ten Jon Fearn i slut­nin­gen af kam­pen mel­lem Chel­sea og Swan­sea kom på ba­nen for at be­hand­le Eden Ha­zard.

De tog bel­gi­e­ren ud af ba­nen, og det be­tød, at Chel­sea på det tids­punkt kun var ni spil­le­re mod 11, da må­l­man­den Thi­baut Cour­tois var ble­vet ud­vist.

José Mourin­ho kald­te eft er kam­pen Eva Car­neiro og Jon Fearns be­slut­ning for ’ umo­den’ og ’ naiv’, og der­u­d­over skal han alt­så og­så ha­ve svi­net par­ret til på to- og tre­mands­hånd.

Eft er­føl­gen­de mi­ste­de Eva Car­neiro sin plads på bæn­ken og fi k læn­ge­re lov at over­væ­re træ­nin­ger og kam­pe.

Den bri­ti­ske off ent­lig­hed har i høj grad væ­ret på læ­gens si­de, og to da­ge eft er epi­so­den skrev Eva Car­neiro på sin Fa­ce­book- pro­fi l, hvor hun tak­ke­de for støt­ten.

José Mourin­ho har dog stå­et ved sin be­slut­ning og off ent­ligt ud­talt, at han har et glim­ren­de for­hold til sin me­di­cin­ske stab.

Klub­ben har un­der he­le for­lø­bet næg­tet at kom­men­te­re sa­gen med hen­vis­ning til, at det er en per­so­na­lesag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.