Lyng­by- træ­ner mær­ker ek­stra mo­ti­va­tion hos mod­stan­der­ne

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TRE NE­DER­LAG I

ni kam­pe, og al­li­ge­vel er Lyng­by li­ge nu num­mer et i 1. di­vi­sion. De kon­ge­blå fra den nord­kø­ben­havn­ske for­stad har nem­lig vun­det de seks re­ste­ren­de kam­pe. Må­let hed­der sta­dig op­ryk­ning til Su­per­liga­en, men det bli­ver ik­ke nød­ven­dig­vis nemt at sik­re bil­let­ten til Su­per­liga­en, kon­sta­te­rer ch­eft ræ­ner David Ni­el­sen, som over­tog hol­det i som­mer­pau­sen.

» Det er en ut­ro­lig jævn­byr­dig ræk­ke, hvor der er fi re­fem hold, som er helt li­ge. Og vi har stuk­ket snu­den frem og sagt, at vi tror på, at vi ryk­ker op, og der­for er al­le vo­res mod­stan­de­re ek­stra mo­ti­ve­re­de, når de mø­der os. Det er så ty pisk dansk, « kon­sta­te­rer Lyng­by­t­ræ­ne­ren med et grin.

Ak­tu­elt ven­ter Es­b­jerg i po­ka­len i aft en, en kamp, som vil væ­re en god mu­lig­hed for at må­le, hvor stor af­stan­den mel­lem Su­per­liga­ens bund og 1. di­vi­sions top, og ba­re tre da­ge se­ne­re gæl­der det 1. di­vi­sions ab­so­lut­te bund­hold, nedryk­ker­ne fra FC Vestsjæl­land på ude­ba­ne.

Det lig­ner med an­dre ord end­nu en sejr i we­e­ken­den og en mu­lig­hed for at kon­so­li­de­re før­ste­plad­sen. Men med tan­ke på hvor­dan Lyng­by sid­ste år smed et vin­ter­pau­se- for­spring på seks po­int væk i for­å­ret, er der sta­dig langt, før op­ryk­nin­gen er en re­a­li­tet.

» Vi har al mu­lig tro på, at det lyk­kes i den­ne sæ­son. Vi har måt­tet kæm­pe for po­in­te­ne, men vi er godt til­fred­se ind­til nu. Det er for tid­ligt at snak­ke om, hvor vi even­tu­elt skal for­stær­ke os, men lad os se, hvor­dan tin­ge­ne ser ud til vin­ter, « si­ger David Ni­el­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.