FC København og Brøndby har store pro­fi ler klar til der­by

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

BRØNDBY OG FC KØBENHAVN

bli­ver beg­ge for­stær­ket med læn­ge ven­te­de pro­fi ler, når de i we­e­ken­den skal mø­des i det stor­kø­ben­havn­ske der­by.

To lang­tids­ska­de­de spil­le­re er beg­ge klar til igen at træk­ke i kamp­trøj­en frem for den træ­nings­trø­je, de så læn­ge har måt­tet nø­jes med. For Brøndby er Tho­mas Ka­h­len­berg tilbage eft er en drilsk hoft eska­de, der har holdt ham ude si­den marts i år. Hos FCK er Bas­hkim Kadrii tilbage, eft er at en kors­bånds­ska­de har holdt ham ude si­den ok­to­ber sid­ste år.

Beg­ge mel­der sig end­da klar til klub­ber­nes po­kal­kam­pe i aft en. Her skal Brøndby mø­de Hol­bæk, mens FCK skal op mod FC Vestsjæl­land.

» Det har væ­ret en rig­tig god ope­ra­tion, og jeg har træ­net fuldt ud med i en uges tid. Så jeg er med i trup­pen til kam­pen i mor­gen ( i dag, red.). Det er før­ste gang eft er ope­ra­tio­nen, at jeg skal i gang med at spil­le kam­pe, men jeg fø­ler, at krop­pen er klar til det. Og nu skal der ba­re byg­ges på, « si­ger Tho­mas Ka­h­len­berg, der for­sik­rer, at han er helt klar til at spil­le:

» Når jeg mel­der mig klar, er det for­di, jeg er fi t og klar til kamp. Det er lo­gisk, at jeg ik­ke er i top­form, men når jeg mel­der mig klar til i mor­gen, så mel­der jeg mig og­så klar til søn­dag ( der­by mod FCK, red.). Men nu må vi li­ge se, hvor­dan det går i mor­gen, « si­ger Tho­mas Ka­h­len­berg til BT.

Lidt det sam­me ly­der fra Bas­hkim Kadrii, der alt­så har væ­ret ud i knap et år.

» Jeg fø­ler mig fi t - og min krop og mit knæ har det godt, så vi må se, hvor­dan kamp­for­men er, hvis jeg får chan­cen, « ly­der det fra off en­siv­spil­le­ren til FCKs web­s­i­te: » Hold­kam­me­ra­ter­ne har gi­vet mig et ’ halvt’ til­lyk­ke el­ler hvad man kan si­ge, eft er at trup­pen blev ud­ta­get. De er selv­føl­ge­lig og­så gla­de for, at jeg er tilbage. Nu er jeg i trup­pen, og så hå­ber jeg og­så, at jeg får lidt spil­le­tid, det er klart. Jeg skal li­ge væn­ne mig til at skul­le for­be­re­de mig på at skul­le spil­le kamp igen – det er jo snart et år si­den sidst. Men jeg prø­ver ba­re at ta­ge det stille og ro­ligt og ik­ke bli­ve for over­væl­det af det he­le, « si­ger Bas­hkim Kadrii.

Brønd­bys Tho­mas Ka­h­len­berg og FC Kø­ben­havns Ba­skim Kadrii er med igen. Her fra der­by­et i sep­tem­ber sid­ste år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.