Barca vil ud­nyt­te hul i trans­fer­for­bud

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - På Camp Nou un­der et op­gør mod

FC BAR­CE­LO­NA HAR

væ­ret på­lagt et trans­fer­for­bud eft er han­del med un­ge spil­le­re. Det for­bud har be­ty det, at klub­ben ik­ke har måt­tet re­gi­stre­re nye spil­le­re i de se­ne­ste to trans­fer­vin­du­er. Men de span­ske me­stre har al­li­ge­vel fun­det en sne­dig må­de at re­gi­stre­re spil­ler­ne på. FC Bar­ce­lo­na hen­te­de i det net­op over­stå­et trans­fer­vin­due to store pro­fi ler i skik­kel­se af Ar­da Tu­ran og Aleix Vi­dal. Først­nævn­te for­sø­ger den span­ske stor­klub nu at få re­gi­stre­ret i ste­det for den slemt ska­de­de Ra­fi nha. Det op­rin­de­li­ge trans­fer­for­bud ud­løb den 31. au­gust 2015, men Barca har ik­ke kun­net re­gi­stre­re spil­le­re, for­di reg­ler­ne fo­re­skri­ver, at in­gen må re­gi­stre­re spil­le­re uden­for trans­fer­vin­du­et. Dog med den und­ta­gel­se, at hvis en spil­ler bli­ver ska­det i me­re end fem må­ne­der, så må der re­gi­stre­res en er­stat­nings­spil­ler. FC Bar­ce­lo­na, der net­op har mi­stet Ra­fi nha i mini­mum seks må­ne­der, vil der­for for­sø­ge at få den ty rki­ske kre­a­tør, Ar­da Tu­ran, ind­lem­met i trup­pen. Barca- træ­ner Lu­is En­rique be­kræft ede på et pres­se­mø­de tirs­dag, at sa­gen nu er i FIFAs hæn­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.