Fer­gu­son: Jeg har kun træ­net fi re ver­dens­klas­se- spil­le­re

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DEN TID­LI­GE­RE MAN­CHE­STER

Uni­ted- træ­ner Sir Alex Fer­gu­son vur­de­rer, at der kun har væ­ret fi re spil­le­re, der har haft ver­dens­klas­se i lø­bet af hans tid i klub­ben. Og dan­ske Pe­ter Sch­mei­chel er ik­ke at fi nde blandt dem. Iføl­ge den tid­li­ge­re træ­ner er Cri­sti­a­no Ro­nal­do den bed­ste spil­ler, han har træ­net. Han frem­hæ­ver des­u­den Eric Can­to­na, Ry­an Gig­gs og Paul Scho­les i sin nye bog ’ Le­a­ding’, hvor han re­fl ek­te­rer over sin kar­ri­e­re.

» Hvis man læ­ser avi­ser og lyt­ter til fod­bold- kom­men­ta­to­rer­ne, har vi et over­væld af ver­dens­klas­se­fod­bold­spil­le­re, « si­ger Alex Fer­gu­son, men han er dog ik­ke enig i den vur­de­ring.

» I min bog er der i dag kun to klas­se­spil­le­re, Lio­nel Mes­si og Cri­sti­a­no Ro­nal­do. Det er ik­ke for at ned­vær­di­ge el­ler kri­ti­se­re an­dre rig­tig dyg­ti­ge fod­bold­spil­le­re, der spil­le­de for mig i mi­ne 26 år hos Uni­ted, men der var kun fi re der hav­de et ver­dens­klas­se- ni­veau, « si­ger han.

Fle­re an­dre store nav­ne har i ti­den un­der Sir Alex ty de­lig­vis ik­ke præ­ste­ret nok til at kom­me i skot­tens top- fi re. Way­ne Roo­ney, David Beck­ham, Rio Ferdinand, Pe­ter Sch­mei­chel og Roy Ke­a­ne var og er ’ go­de spil­le­re’ iføl­ge Fer­gu­son, men de an­dre spil­le­re hav­de no­get helt sær­ligt. Det skri­ver BBC.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.