God op­før­sel kan gi­ve sent der­by i novem­ber

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

BRØNDBY MØ­DER FC KØBENHAVN

søn­dag, og po­li­ti­et smi­der lok­kemad ud i den for­bin­del­se. Hvis de to holds fans op­fø­rer sig or­dent­ligt, kan de godt få lov til at afi kle et sent op­gør, når de mø­des igen i novem­ber. To gan­ge i det­te eft er­år mø­des ær­ke­ri­va­ler­ne Brøndby og FCK på Brøndby Sta­dion. Før­ste gang er på søn­dag kl. 13.00, og an­den gang i novem­ber, hvor kam­pen egent­lig er pro­gram­sat til klok­ken 18.00.

Po­li­ti­et har dog tru­et med at for­lan­ge den sid­ste kamp fl yt­tet, for­di de vil ha­ve lov at ar­bej­de i dags­lys, så be­tjen­te­ne let­te­re kan hol­de øje med uro­ma­ge­re. Men nu smi­der po­li­ti­et en gu­lerod ud: » Hvis kam­pen på søn­dag af­vik­les i sam­me go­de ånd med ro og or­den som i april, så vil po­li­ti­et ger­ne kom­me fan­se­ne i mø­de og und­la­de at stille krav om, at kam­pen i novem­ber fl yt­tes. I så fald vil den kun­ne spil­les som plan­lagt af Di­vi­sions­for­e­nin­gen kl. 18.00, « si­ger po­li­ti­in­spek­tør Al­lan Ny­ring fra Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti i en pres­se­med­del­el­se.

BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.