To­ny Martin bli­ver ny tem­po­kon­ge

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

End­nu en dansk ak­tør på den På ve­je­ne om­kring Ri­ch­mond i USA skal ver­dens yp­per­lig­ste tem­po­ma­ski­ner i aft en af­gø­re VM i en­kelt­start.

Den for­sva­ren­de ver­dens­me­ster Brad­ley Wig­gins stil­ler ik­ke op, og der­for skal fi ndes en ny me­ster.

Spør­ger man book­ma­ker­ne, så bli­ver der ik­ke den store spæn­ding om ud­fal­det. To­ny Martin er nem­lig fa­vo­rit til om­kring to gan­ge pen­ge­ne, med Ro­han Den­nis og Tom Du­moulin som de ene­ste se­ri­ø­se ud­for­dre­re.

» To­ny Martin bli­ver den alt­over­skyg­gen­de fa­vo­rit i kam­pen imod uret. Ru­ten lig­ger rig­tig godt til ty ske­ren, idet den er en for­holds­vis fl ad og med få sving. Det er en rig­tig » tonser- ru­te « , li­ge som To­ny Martin bedst vil ha­ve det, og uden Wig­gins og Can­cel­la­ra til start, må han væ­re stor­fa­vo­rit til tit­len, « for­tæl­ler Jep­pe Hel­bo Jen­sen fra Dan­ske Spil.

Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.