Brø­let Få skat­te­ra­bat på hånd­vær­ke­ren Det gi­ver fradrag

Find reg­nin­ger­ne frem og få sam­men med din part­ner en klæk­ke­lig skat­te­ra­bat

BT - - NYHEDER - Uff e Jør­gen­sen Od­de ufj o@ bt. dk Fo­to: Sø­ren Bid­strup ha­ve­ar­bej­de

FRADRAG

Så er det nu, hånd­vær­ker­reg­nin­ger­ne skal fi ndes frem, hvis der skal ek­stra kro­ner i kas­sen. Skat åb­ne­de i går for ind­be­ret­nin­ger til det så­kald­te hånd­vær­ker­fradrag - og­så kal­det bo­li­gjob- ord­nin­gen - som re­ge­rin­gen har ge­nind­ført med til­ba­ge­vir­ken­de kraft til 1. ja­nu­ar i år.

» Når hånd­vær­ker­fradra­get er ind­be­ret­tet, sør­ger vi for, at det kom­mer med på års­op­gø­rel­sen for 2015, der off ent­lig­gø­res i marts 2016, « si­ger Ri­chard Han­lov, der er un­der­di­rek­tør i Skat, i en pres­se­med­del­el­se.

Og der kan væ­re en del pen­ge at hen­te ved at fi nde reg­nin­ger­ne frem. Eft er V- re­ge­rin­gen til­t­rå­d­te i som­mer, har den sam­men med De Kon­ser­va­ti­ve, Al­ter­na­ti­vet, SF og Dansk Fol­ke­par­ti ge­nind­ført ord­nin­gen, som gi­ver skat­te­fradrag på op til 15.000 kr. per per­son i hus­stan­den.

Ser­vi­ce- ydel­ser

I en hus­stand med to per­so­ner over 18 år kan det alt­så gi­ve et fradrag på 30.000 kr., der gi­ves for ud­gift er til ved­li­ge­hol­del­se af bo­li­gen samt di­ver­se ser­vi­ce- ydel­ser.

Ord­nin­gen er ind­til 2016 den sam­me, som den var un­der den tid­li­ge­re bor­ger­li­ge re­ge­ring, så alt fra ta­grenove­ring, for­ny­el­se af ba­de­væ­rel­se, ma­ler­ar­bej­de og hjem­me­ser­vi­ce­op­ga­ver som vask, ren­gø­ring el­ler vin­du­es­puds- ning kan gi­ve skat­te­ra­bat. Det be­nyt­te­de mel­lem 500.000 og 600.000 dan­ske­re sig af i 2013 og 2014, ind­til Thor­ning- re­ge­rin­gen af­skaff ede ord­nin­gen igen.

Eft er nytår bli­ver ord­nin­gen dog æn­dret, da par­ti­er­ne bag aft alen øn­sker at gi­ve den en me­re grøn pro­fi l.

Der­for bli­ver det svæ­re­re at få fradrag for for­bed­rin­ger, som ik­ke har kli­ma- og ener­gi- for­bed­ren­de ka­rak­ter. Og der­for vil det - set med skat­te­ra­bat- øj­ne - væ­re smar­test at få mon­te­ret de nye køk­ken­ska­be, ma­let stu­en el­ler høv­let gul­vet in­den nytår, me­ner den uafh æn­gi­ge pri­va­tø­ko­no­mi­ske rå­d­gi­ver Sus­an­ne Ar­vad fra Ar­vad Fi­nans­hus.

» Hvis man al­li­ge­vel skal ha­ve la­vet for­bed­rin­ger, så er det om få dem frem­skyn­det, så man kan få det ful­de fradrag, in­den det la­ves om, « si­ger Sus­an­ne Ar­vad, der ge­ne­relt op­for­drer dan­sker­ne til at un­der­sø­ge, om de op­når de fradrag, de kan få.

Husk CVR- num­me­ret

Hun hen­ty­der til, at ord­nin­gen eft er nytår de­les op i to, så der kan op­nås fradrag for ud­gift er til løn for ser­vi­cey­del­ser for 6.000 kr. per per­son og for hånd­værk­sy­del­ser for 12.000 kr. per per­son.

Skat op­ly­ser, at for at væ­re med til fe­sten skal be­lø­bet ind­be­ret­tes i TastSelv på skat. dk, man skal ind­be­ret­te ar­bej­dets art, ud­gift er­ne til ar­bejds­løn, be­ta­lings­da­to­en og CVR- el­ler CPR- num­mer på den virk­som­hed, der har ud­ført ar­bej­det.

OVER­BLIK

BT gi­ver ek­semp­ler på, hvor du kan spa­re pen­ge i skat.

Så er der åb­net for ind­be­ret­nin­ger til Skat om hånd­vær­ker­fradra­get. Ser­vi­ce i hjem­met ( ud­ført af en virk­som­hed el­ler pri­vat­per­son) - Al­min­de­lig ren­gø­ring - Vin­du­es­puds­ning - Bør­ne­pas­ning - Al­min­de­ligt m. m. Ved­li­ge­hol­del­se og re­pa­ra­tion af ek­si­ste­ren­de helårs­bo­li­ger ( ud­ført af en virk­som­hed) - Re­pa­ra­tion, renove­ring, iso­le­ring og ud­skift­ning af tag, her­un­der ta­gren­der og af­løb - Re­pa­ra­tion el­ler ud­skift­ning af ru­der og vin­du­er og ter­ras­se­dø­re med glas - Re­pa­ra­tion el­ler ud­skift­ning af yder­dø­re, ter­ras­se­dø­re m. m. - Bo­li­gens in­dre ram­mer - Re­pa­ra­tion el­ler for­ny­el­se af køk­ken og bad - Gulv­ar­bej­der - Brand­sik­ring, her­un­der net­til­slut­te­de rø­ga­lar­mer - Ma­ler- og ta­pet­se­rer­ar­bej­de. Skat op­ly­ser, at man kun kan få fradrag for ar­bejds­løn, li­ge­som man ik­ke må ha­ve få­et an­den of­fent­lig støt­te til ar­bej­det, f. eks. un­der hjem­me­ser­vi­ce­ord­nin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.