Ja, sund­heds­ræs gør li­vet fat­tigt

BT - - DEBAT - MOR­TEN EB­BE JUUL NI­EL­SEN

Ph. d., lek­tor i an­vendt fi lo­so­fi ( KU)

som så­dan et su­per­hur­ra­ord, at vi ik­ke kan se al­le de om­kost­nin­ger, det har at for­føl­ge det her sund­heds­i­de­al. Man­ge dan­ske­re bru­ger us­and­syn­ligt man­ge res­sour­cer på at træ­ne sig op til en iron­man el­ler lig­nen­de – som i øv­rigt ik­ke er sær­ligt sundt – og de glem­mer, hvad de kun­ne ha­ve brugt de tu­sind­vis af ti­mer på i ste­det: med de­res kæ­re­ste, på at dyg­tig­gø­re sig på de­res ar­bej­de, hjæl­pe na­bo­en, væ­re sam­men med de­res børn el­ler dyr­ke

VI OP­FAT­TER SUND­HED

no­get god sex. Men de kan sim­pelt­hen ik­ke få øje på skyg­ge­si­der­ne ved at for­føl­ge sund­hed. Når po­li­ti­ker­ne be­slut­ter at bru­ge end­nu 20 mia. kr. på at byg­ge nog­le fl ere sy­ge­hu­se el­ler po­ste fl ere pen­ge i sund­heds­væ­se­net, så kan vi ik­ke se, at vi kun­ne ha­ve brugt de pen­ge på no­get an­det. Vi er blæn­det af det her sund­heds­ræs.

at sæt­te bar­ren for højt for, hvad det vil si­ge at væ­re sund. I gam­le da­ge var man sund, hvis man ik­ke var syg – i dag skal man leve, spi­se og træ­ne på en be­stemt må­de og i be­stem­te mæng­der.

VI KOM­MER TIL

Tid­li­ge­re spi­ste man, for­di man var sul­ten, el­ler for­di man godt kun­ne li­de no­get god mad. I dag dyr­ker folk sex, for­di det er godt for de­res kredsløb­stræ­ning. Det gør li­vet fat­ti­ge­re, når vi mi­ster le­gen, ny­del­sen, ly­sten og glæden ved mad, sex og sport.

godt for fol­kes­und­he­den, hvis vi al­le sam­men li­ge sat­te os ned, trak vej­ret og slap­pe­de af – og tænk­te over, hvor man­ge res­sour­cer vi skal po­ste i sund­hed. Og hvis vi nu ik­ke var så be­kym­re­de. Slap lidt af! Sæt am­bi­tio­ner­ne og tem­po­et ned. Det vil­le – og­så – væ­re sundt.

DET VIL VÆ­RE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.