Nej, fo­kus på sund­hed er godt

BT - - DEBAT - MI­CHA­EL SCHJERLING

Fy­si­o­te­ra­pe­ut og fy­sisk træ­ner

rig­tigt, at der nog­le men­ne­sker, der har det dår­ligt og er alt for stres­se­de, for­di de tror, at de skal leve op til en mas­se ting sund­heds­mæs­sigt – at de skal spi­se på en spe­ci­el må­de og skal nå at dyr­ke de­res mo­tion osv.,, og så glem­mer de at slap­pe af og ny­de li­vet og væ­re lyk­ke­li­ge. Men hvis vi kig­ger på al­le sta­ti­stik­ker in­den­for syg­dom og sund­hed, så sti­ger præva­len­sen af al­le syg­dom­me: can­cer, over­vægt, hjer­te- kar- syg­dom­me, di­a­be­tes osv.

DET ER DA

Der er en vok­sen­de mi­stil­lid til, at sy­ste­met, bl. a. læ­ger og for­ske­re, kan gå ind og la­ve om på det, for selv­om folk føl­ger kost- og mo­tions­råd, så bli­ver vi sta­dig me­re og me­re sy­ge, så folk prø­ver at fi nde de­res egen vej.

fo­kus på sund­hed i dag i for­hold til for 10, 20 og 30 år si­den, ser jeg som et tegn på, at folk er ved at væ­re træt­te af, at der er fl ere og fl ere men­ne­sker, der bli­ver sy­ge, og at det, som sy­ste­met prø­ver at gø­re ved det, åben­bart ik­ke vir­ker. Det er et helt na­tur­ligt mod­træk at læg­ge et fo­kus på sund­hed. Vi vil jo

SÅ DET ØGE­DE

ger­ne und­gå at bli­ve over­væg­ti­ge og dø af hjer­te- kar- syg­dom­me, can­cer, di­a­be­tes osv. Det er me­get na­tur­ligt, og det er godt, at der er det fo­kus på sund­hed. Og man kan alt­så sag­tens gå me­get op i sund­hed og ha­ve en ba­lan­ce­ret til­gang til det.

år har der væ­ret en tro på, at sund­hed er lig med kost og mo­tion – men der er så me­get an­det i sund­hed end det – der er og­så no­get, der hed­der men­tal sund­hed, søvn, so­ci­a­le fak­to­rer og me­get an­det, som der hel­dig­vis kom­mer me­re og me­re fo­kus på.

DE SID­STE MAN­GE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.