FØRST MER­KEL – SÅ THULESENS TUR ’’

BT - - DEBAT -

Da En­heds­li­sen i 2011 skul­le læ­re, hvor­dan par­ti­et kun­ne få mest ud af rol­len som re­ge­rin­gens støt­te­par­ti, blev Dansk Fol­ke­par­ti spurgt til rå­ds. For var der et par­ti, der hav­de for­stå­et at hø­ste resultater som støt­te til VK- re­ge­rin­gen, så var det da DF. Som be­kendt gik det ik­ke helt så glat for En­heds­li­sten, der på et tids­punkt be­skyld­te re­ge­rin­gen for at pis­se på de væl­ge­re, der hav­de stemt på den. Jo­han­ne Sch­midt- Ni­el­sen ud­nævn­te til­med Ven­stre til Thor­ning- re­ge­rin­gens støt­te­par­ti, mens bøl­ger­ne gik hø­jest. I DAG ER Dansk Fol­ke­par­ti tilbage i rol­len som støt­te­par­ti for Lars Løk­ke Ras­mus­sens re­ge­ring og må li­ge­som En­heds­li­sten san­de, at vej­en til ind­fl ydel­se kan væ­re lang og ufrem­kom­me­lig.

Eft er val­get kon­sta­te­re­de DF- for­mand Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl el­lers, at ind­fl ydel­sen var størst ved at hol­de sit par­tis 37 man­da­ter uden for re­ge­ring. Men det har vist sig svært at hol­de den smal­le Ven­stre- re­ge­ring i kort snor. Bå­de i ud­læn­din­gepo­li­tik­ken og EU- sam­ar­bej­det dyr­ker stats­mi­ni­ste­ren an­dre in­ter­es­ser i dis­se da­ge. Men i mod­sæt­ning til Jo­han­ne Sch­midt- Ni­el­sen har Thu­le­sen Da­hl valgt den me­re tå­l­mo­di­ge at­ti­tu­de over for re­ge­rin­gen ud fra de­vi­sen om, at det er re­sul­ta­ter­ne på den lange ba­ne, der tæl­ler. FOR EN STUND kun­ne man el­lers kom­me i tvivl, da par­tiets næst­for­mand Sø­ren Es­per­sen i man­dags for­an TV2s ka­me­ra lod for­stå, at DF var klar til at væl­te re­ge­rin­gen, hvis Løk­ke valg­te at ind­gå en bred aft ale om ud­læn­din­gepo­li­tik­ken med So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne. Uden DF.

Sø­ren Es­per­sen po­in­te­r­e­de dog, at han ik­ke kun­ne fo­re­stil­le sig, at Løk­ke vil­le væ­re så dum at gå uden om DF på et om­rå­de, der er hjer­te­blod for støt­te­par­ti­et. Og i går nedt­o­ne­de Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl man­dags­dra­ma­et og kald­te det en hy­po­te­tisk si­tu­a­tion, at re­ge­rin­gen skul­le fi nde på at ind­gå en bred ud­læn­din­ge­af­ta­le uden om DF.

Men dilem­ma­et - at DF ik­ke har det øn­ske­de tag i re­ge­rin­gen - er stil­let til skue. DFs mær­kesag, ge­nind­fø­rel­se af græn­se­kon­trol, vil re­ge­rin­gen ik­ke hø­re ta­le om nu. Øn­sket om at po­li­ti­et skal bru­ge me­re magt i mø­det med fl ygt­nin­ge, der kom­mer her­til, vin­der hel­ler ik­ke ge­hør. Da ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind ( V) i tirs- I ste­det skal fl ere un­ge ta­ge kor­te og mel­lem­lan­ge ud­dan­nel­ser. Er det en god idé? dags gjor­de sta­tus over po­li­tiets ind­sats i de da­ge, hvor fl ygt­nin­ge plud­se­lig van­dre­de rundt på mo­tor­ve­je­ne, var der topka­rak­te­rer til kor­p­sets ik­ke- kon­fron­te­ren­de linje.

De udadtil tå­l­mo­di­ge DFe­re kon­sta­te­rer, at Løk­ke for ti­den ri­der på to he­ste: Stats­mi­ni­ste­ren har travlt med at ple­je kon­tak­ten til Tys­klands kans­ler An­gela Mer­kel og med at ta­le om be­ho­vet for fæl­les eu­ro­pæ­i­ske løs­nin­ger på fl ygt­nin­ge- pro­ble­met, sam­ti­dig med at han skal for­sø­ge at leve op til stram­mer­kur­sen, væl­ger­ne og DF blev stil­let i ud­sigt i valg­kam­pen. I DF’S OP­TIK er der for me­get snak og for lidt hand­ling. Løk­ke sæt­ter pen­ge i ban­ken hos Mer­kel, mens DF må ven­te på hjem­me­ba­nen. At Løk­ke i dag har in­vi­te­ret er­hvervs­folk til ’ ci­vil­sam­fun­dets top­mø­de’ på Ma­ri­en­borg for at ta­le om in­te­gra­tions­ud­for­drin­ger, im­po­ne­rer ik­ke støt­te­par­ti­et. Stats­mi­ni­ste­ren mang­ler en plan. Nog­le pej­le­mær­ker, der og­så stil­ler støt­te­par­ti­et til­freds. At Løk­ke skyl­der, la­der DFer­ne in­gen væ­re i tvivl om. Hvor stor en reg­ning støt­te­par­ti­et vil for­sø­ge at skri­ve ud, gi­ver fi nans­lo­vs­for­hand­lin­ger­ne snart et fi nger­peg om.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.