Er vi for hur­ti­ge til at døm­me kæ­re­ste­par med stor al­der­s­for­skel?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 07.29 FIND EN PÅ OVER 30 ÅR På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 08.10 DET ER OP TIL JER SELV På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 08.15 AL­DER BE­TY­DER ME­GET På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 11.38

Nej, det en­der oft e galt

Ja, kær­lig­hed har in­gen al­der

1.422 stem­mer på bt. dk

AL­DER ER BA­RE ET TAL

Sti­ne Her­man­sen

Lyt ik­ke til slan­ger og de­res gift ige tun­ger! Al­der er ba­re et tal. Jeg el­sker min kæ­re­ste, trods han er 15 år yn­gre end mig. 8 år har vi da så­dan set kun­net hol­de hin­an­den ud.

Mai­britt Il­lum Frand­sen

Las­se Rim­mer, for fan­den. Du er en ski­de sjov og en ut­ro­lig klog mand. Kan du dog ik­ke fi nde en kæ­re­ste på din egen al­der? Der må da væ­re et hav af kvin­der, der vil stå i kø for dig. Og­så dem, der er over 30 år gam­le.

Ly­dia Lynn Jo­chum­sen

Al­der har ik­ke no­get at si­ge. I er voks­ne og ved beg­ge to, hvad det er. Men I skal dog vi­de, at der kan kom­me ti­der, hvor det kan bli­ve svært, hvis det skal væ­re jer he­le vej­en. Så kan den al­der al­li­ge­vel kom­me til at be­ty­de no­get! Men igen, kun I kan vi­de, om det skal væ­re så­le­des.

Hen­ning Ol­sen

En ting er, at en mo­den mand kom­mer i midt­vejskri­se og skal be­kræft es – og ger­ne af en me­get yn­gre kvin­de med en læk­ker krop – men når be­gæ­ret er væk, skal man kun­ne snak­ke sam­men, og li­ge net­op der vil al­de­ren hur­tigt vi­se, at der er me­get stor for­skel på at væ­re i 40er­ne og i 20er­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.