SLIN­GER I VAL­SE

Den kon­ser­va­ti­ve po­li­ti­ker Mai Merca­do kri­ti­se­res for at pjæk­ke fra mø­der i ud­valg og by­råd på Fre­de­riks­berg

BT - - NYHEDER - Sø­ren Mor­ten­sen smo@ bt. dk

DOBBELTMANDAT

De Kon­ser­va­ti­ves po­li­ti­ske ord­fø­rer Mai Merca­do er kom­met i mod­vind, for­di hun of­te mel­der af­bud til si­ne mø­der på Fre­de­riks­berg Rå­d­hus.

Sid­ste år lå hun helt i top på li­sten over fol­ke­tings­po­li­ti­ke­re, der pjæk­ker fra de­res mø­der i de by­råd og re­gions­råd, hvor de og­så er valgt ind.

Iføl­ge kom­mu­nens egen op­gø­rel­se har hun i år meldt af­bud til syv ud af 32 af­ten­mø­der.

Det er alt for me­get, si­ger kon­ser­va­ti­ve med­lem­mer, som BT har talt med, i bå­de lo­kal­for­e­nin­gen på Fre­de­riks­berg og i by­rå­ds­grup­pen på rå­d­hu­set.

Bal­la­den kan true med at for­pur­re pla­ner­ne om at kø­re Mai Merca­do i stil­ling som af­lø­ser for borg­me­ster Jør­gen Glent­høj, når den­ne på et tids­punkt i valg­pe­ri­o­den øn­sker at træ­de tilbage.

Kri­tik­ken tog for al­vor fart, da Mai Merca­do meld­te af­bud til et bud­get­for­hand­lings­mø­de fre­dag 11. sep­tem­ber på grund af sit barns syg­dom.

Mens hen­des par­ti­fæl­ler sved­te over tal­ko­lon­ner­ne, kun­ne de gå ind på Fa­ce­book og se et fo­to af Mai Merca­do på Chri­sti­ans­borg i en tæt vals med sin par­ti­for­mand Sø­ren Pa­pe Poul­sen.

Bil­le­det var ment som en uskyl­dig hil­sen til par­ti­fæl­len Ras­mus Jar­lov. Han de­bu­te­re­de sam­me af­ten i tv- pro­gram­met ’ Vild med dans’.

Højt fra­vær un­der valg­kam­pen

På Fre­de­riks­berg blev dan­se­bil­le­det op­fat­tet som en pro­vo­ka­tion og et slag i an­sig­tet på al­le de med­lem­mer, der har van­ske­ligt ved at ac­cep­te­re hen­de som Glent­højs af­lø­ser.

» Det er det re­ne pam­pe­ri, « si­ger en lo­kal par­ti­fæl­le, som ik­ke øn­sker sit navn frem.

Mai Merca­dos grup­pe­for­mand i by­rå­det Flem­m­ing Brank op­ly­ser, at hun fak­tisk hav­de et me­get højt fra­vær un­der valg­kam­pen til Fol­ke­tin­get i ju­ni. Ac­cep­te­re­de du det? » Nej. Jeg har gjort det klart for hen­de, at hvis vi i grup­pen kan mær­ke, at hen­des dobbeltmandat be­ty­der, at hun ik­ke pas­ser sit ar­bej­de her på Fre­de­riks­berg, må vi ta­le om det igen, « si­ger Flem­m­ing Brank.

Et fra­vær på me­re end 25 pro­cent er ef­ter hans vur­de­ring for højt.

Mai Merca­do sid­der i to ud­valg. I ar­bejds­mar­keds- og ud­dan­nel­se­ud­val­get har hun si­den ju­ni del­ta­get i to ud af fi­re mø­der. I bo­lig- og ejen­doms­ud­val­get har hun del­ta­get i to ud af seks mø­der.

Valg­kamp tog på kræf­ter­ne

Mai Merca­do af­vi­ser at for­hol­de sig til ano­nym kri­tik og si­ger, at hun ik­ke har op­fat­tet sam­ta­len med Flem­m­ing Brank som en ad­var­sel til hen­de.

» Jeg vil­le rig­tig ger­ne ha­ve væ­ret me­re til ste­de un­der valg­kam­pen, men den tog man­ge kræf­ter. Mit mø­de­fra­vær har ik­ke væ­ret op­pe at ven­de i grup­pen, og jeg har ik­ke mod­ta­get no­gen hen­ven­del­se om det. An­det end at jeg har haft en sam­ta­le med min grup­pe­for­mand. Han har over for al­le ind­skær­pet, at man del­ta­ger så me­get, som man over ho­ve­d­et kan, « si­ger hun. Sy­nes du, at du har gjort det? » Jeg har del­ta­get i det om­fang, jeg kun­ne. Jeg har ik­ke gjort det så godt, som jeg ger­ne vil gø­re. Men jeg fø­ler, at jeg bi­dra­ger, « si­ger Mai Merca­do.

MERCA­DOS VE­DER­LAG For sit ar­bej­de i Fre­de­riks­bergs kom­mu­nal­be­sty­rel­se mod­ta­ger Mai Merca­do år­ligt et ve­der­lag på 91.587 kr. Ar­bejds­mar­keds- og ud­dan­nel­ses­ud­val­get gi­ver 16.569 kr. Bo­lig- og ejen­doms­ud­val­get gi­ver 12.426 kr. Be­sty­rel­ses­post i Fre­de­riks­berg Ener­gi A/ S gi­ver 10.000 kr. For­mand­spost i Fre­de­riks­berg Fjern­var­me og Gas A/ S gi­ver 35.000 kr. Sam­let år­ligt ve­der­lag 165.582 kr. Der ud­be­ta­les til­lægs­ve­der­lag på 13.311,54 kr. år­ligt for barn/ børn un­der 10 år. Det frem­går dog ik­ke, om Mai Merca­do mod­ta­ger det. Ve­der­la­ge­ne er skat­teplig­ti­ge.

Plud­se­lig ta­ger hun sin mo­bil frem, tæn­der vi­deo­ka­me­ra­et og spør­ger, hvem BTs kil­der er.

» Det er vig­tigt for mig at vi­de, hvem du har talt med. Er det en, der sid­der i kom­mu­nal­be­sty­rel­sen, « spør­ger hun og for­kla­rer, at hun ik­ke sy­nes, det er ’ sjovt’ med ano­nym kri­tik.

» Min te­le­fon er al­tid åben. Folk kan ba­re rin­ge, hvis de øn­sker at kri­ti­se­re mig, « si­ger hun.

Kan du gen­ken­de, at I har haft en de­bat i lo­kal­for­e­nin­gen om dob­belt­man­da­ter?

» Nej, ik­ke på mø­der, jeg har del­ta­get i. Jeg er da ked af, at jeg har et højt fra­vær. Spør­ger du, om jeg ger­ne vil ha­ve et la­ve­re fra­vær, så ja, det vil jeg rig­tig ger­ne. «

Se­ne­re i sam­ta­len af­vi­ser hun plud­se­lig, at hun har talt med sin grup­pe­for­mand.

» Jeg har ik­ke haft no­get mø­de med Flem­m­ing. Jeg har ik­ke op­le­vet, at Flem­m­ing har væ­ret hen­ne hos mig og sagt, at mit fra­vær er højt. Der er ik­ke en ene­ste, der har kon­tak­tet mig om det her. Jeg ved, at der er en ud­præ­get for­stå­el­se på Fre­de­riks­berg for mit ar­bej­de på Chri­sti­ans­borg, og så sy­nes jeg, at det må ma­ne den ano­ny­me kri­tik i jor­den, « si­ger hun.

Kon­spira­to­risk og ab­surd

Grup­pe­for­man­den har op­lyst, at du meld­te af­bud til bud­get­for­hand­lin­ger­ne 11. sep­tem­ber på grund af barns syg­dom?

» Det er rig­tigt. Men der er alt­så ik­ke mø­de­pligt. « Så du meld­te af­bud? » Det må jeg gå ind og tjek­ke i min ka­len­der. «

Vi har kun den 23. sep­tem­ber i dag. Det må du da kun­ne hu­ske?

» Uan­set hvad må jeg hol­de fast i, at der er mas­ser af mø­der, der på­går i det po­li­ti­ske ar­bej­de. «

Sam­me dag er du fo­to­gra­fe­ret til Fa­ce­book med Sø­ren Pa­pe i dan­se- po­si­tur. På Chri­sti­ans­borg. Hvor­dan kan det væ­re?

» Ej for po­k­ker, stop nu. Det er ta­get om for­mid­da­gen. Det er kon­spira­to­risk. Bud­get­mø­det var om ef­ter­mid­da­gen, så vidt jeg hu­sker. Det er ab­surd, « si­ger Mai Merca­do.

In­gen kon­se­kven­ser

Hun kal­der på sin er­hvervsprak­ti­kant, der tog bil­le­det, og be­der hen­de vi­se tids­ko­den. Den si­ger 11. sep­tem­ber kl. 11.26.

» Der kan du se, « si­ger hun som be­vis for, at bil­le­det blev ta­get før det bud­get­mø­det, som hun ik­ke kom til, be­gynd­te.

Et par ti­mer ef­ter det­te in­ter­view rin­ger Mai Merca­do.

» Om ef­ter­mid­da­gen var jeg på Rigs­ho­spi­ta­let med min søn. Det kan du få be­kræf­tet af en jour­na­list på TV2, som jeg mød­te der­u­de, « si­ger hun.

Iføl­ge pro­fes­sor Ro­ger Buch fra Dan­marks Me­die- og Jour­na­list­højsko­le har med­lem­mer af lan­dets by­råd i prin­cip­pet mø­de­pligt. I prak­sis bli­ver den­ne mø­de­pligt dog yderst sjæl­dent hånd­hæ­vet.

» In­gen po­li­ti­ke­re har mig be­kendt op­le­vet, at det har få­et kon­se­kven­ser, at de ik­ke mø­der frem, « si­ger han.

TORS­DAG 24. SEP­TEM­BER 2015 HER ER ÅR­SA­GEN TIL BAL­LA­DEN: 11. sep­tem­ber po­ste­de Met­te Abild­gaard ( i bag­grun­den) det­te bil­le­de af Mai Merca­do og Sø­ren Pa­pe Poul­sen i en vals på Chri­sti­ans­borgs gan­ge. De hep­per på Ras­mus Jar­lov og hans dan­se­part­ner Mil­le in­den de­bu­ten sam­me af­ten i tv­pro­gram­met ’ Vild med dans’. Sam­me dag var der et vig­tigt bud­get­mø­de på Fre­de­riks­berg, som Mai Merca­do meld­te af­bud til på grund af barns syg­dom. Pri­vat­fo­to

Kol­le­ger be­skyl­der Mai Merca­do for at pjæk­ke fra mø­der. Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.