’ Det er uanstæn­digt’

Par­ti­fæl­len Kå­re Tra­berg Smidt kal­der In­ger Støjbergs for­slag om skær­pe­de reg­ler for stats­bor­ger­skab ’ pin­ligt’

BT - - NYHEDER - Rik­ke Gjøl Man­sø Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau mø­der kri­tik fra En­heds- Fo­to: Bax Lind­hardt og Bo Amstrup

STATS­BOR­GER­SKAB

Re­ge­rin­gen vil skær­pe reg­ler­ne for at få dansk stats­bor­ger­skab. Men de nye, stram­me­re krav må ik­ke ram­me dem, der al­le­re­de har an­søgt om at bli­ve dan­ske­re, ly­der det fra ad­vo­kat og fol­ke­tings­kan­di­dat for Ven­stre i København Kå­re Tra­berg Smidt.

STRAM­ME­RE REG­LER FOR AT BLI­VE DAN­SKER

og in­te­gra­tions­mi­ni­li­sten, Al­ter­na­ti­vet, SF og ind­ster In­ger Støj­berg ( V) har ud­ar­bej­føds­ret­s­eks­pert Eva Ers­bøll for at det et 44 si­der langt for­slag til nye, ind­fø­re stram­me­re reg­ler med til­ba­skær­pe­de reg­ler for dansk stats­bor­ge­vir­ken­de kraft - så ik­ke af­slut­te­de ger­skab an­søg­nin­ger om stats­bor­ger­skab

skal be­hand­les ef­ter nye reg­ler

Ud­læn­din­ge-

For­sla­get

» Det er sta­tens op­ga­ve at sen­de et sig­nal om til­lid og tro­vær­dig­hed. Når man sø­ger stats­bor­ger­skab - li­ge­som når man sø­ger en ny stil­ling - bli­ver der stil­let en ræk­ke krav, og dem ar­bej­der folk så i en lang pe­ri­o­de på at kun­ne op­fyl­de. Der­ef­ter bli­ver det plud­se­lig truk­ket tilbage, « si­ger han.

Kå­re Tra­berg Smidt hen­vi­ser til, at in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg ( V) iføl­ge In­for­ma­tion og­så vil ha­ve, at al­le ik­ke- fær­dig­be­hand­le­de an­søg­nin­ger om stats­bor­ger­skab fra de se­ne­ste 14 må­ne­der skal gå om - og­så selv om an­sø­ger­ne op­fyld­te de gæl­den­de krav, da de søg­te.

Med ret og pli for øje

Kå­re Tra­berg Smidt for­kla­rer, at der ik­ke er prak­sis for at la­ve lovæn­drin­ger med til­ba­ge­vir­ken­de kraft på om­rå­det.

» Der er tid­li­ge­re ble­vet la­vet nye reg­ler, men da har det kun om­fat­tet nye an­søg­nin­ger. Jeg si­ger ik­ke, at det er ulov­ligt, jeg si­ger, det er uanstæn­digt, « si­ger han og un­der­stre­ger, at in­te­gra­tions­mi­ni­ste­ren er i sin go­de ret til at æn­dre lov­giv­nin­gen med et fler­tal i ryg­gen.

» Men der­for skal man sta­dig ha­ve ret og pli for øje. Det er me­re end no­gen­sin­de vig­tigt, at vi sen­der ro­li­ge og tro­vær­di­ge sig­na­ler til be­folk­nin­gen, « si­ger han og til­fø­jer:

Og­så

re­ge­rin­gens støt­te­par­ti De Kon­ser­va­ti­ve stej­ler over reg­ler med til­ba­ge­vir­ken­de kraft

dis­ku­te­res en ræk­ke dis­pen­sa­tions­sa­ger om ud­læn­din­ge, der ik­ke le­ver op til kra­ve­ne for

Si­de­lø­ben­de

» Det er vig­tigt, at man ik­ke ind­g­y­der frygt og frem­med­had gen­nem uvi­den­hed. An­sø­ger­ne er jo folk, der vil Dan­mark - de har ar­bej­det i lang tid på at bli­ve stats­bor­ge­re. Så man skal ik­ke opild­ne til en mi­stro i sam­fun­det. «

Og­så SF og En­heds­li­sten kri­ti­se­rer for­sla­get, li­ge­som eks­pert i ind­føds­ret Eva Ers­bøll over for In­for­ma­tion kal­der for­sla­get ’ dybt pro­ble­ma­tisk og yderst be­kym­ren­de’.

Dis­kus­sio­nen væk­ker min­del­ser stats­bor­ger­skab - ek­sem­pel­vis på grund af en psy­kisk li­del­se. De kan sø­ge om dis­pen­sa­tion hos Fol­ke­tin­gets Ind­føds­rets­ud­valg. om Støjbergs plan om at gen­be­hand­le en lang ræk­ke dis­pen­sa­tions­sa­ger med folk, der hav­de få­et ind­føds­rets­ud­val­gets dis­pen­sa­tion til at op­nå stats­bor­ger­skab trods ek­sem­pel­vis en psy­kisk li­del­se.

Ska­ber ik­ke til­lid

» Det er min­dre groft at ind­fø­re reg­ler med til­ba­ge­vir­ken­de kraft, end det er at stop­pe al­le­re­de god­kend­te an­søg­nin­ger. Men vi er sta­dig ude i en zo­ne, hvor folk har ar­bej­det op imod 15 år for at bli­ve stats­bor­ge­re - for så at få at vi­de, at de al­li­ge­vel ik­ke op­fyl­der kra­ve­ne. Det er ik­ke an­stæn­digt, og det er ik­ke med til at ska­be til­lid over for sta­ten, « af­slut­ter Kå­re Tra­berg Smidt.

Næ­ste of­fi­ci­el­le for­hand­lings­mø­de mel­lem Støj­berg og par­ti­er­ne fin­der sted i mor­gen.

In­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg har ik­ke øn­sket at ud­ta­le sig.

In­ger

Støj­berg vil ha­ve gen­be­hand­let 2.750 dis­pen­sa­tions­sa­ger, som har få­et grønt lys i ud­val­get før fol­ke­tings­val­get.

Ven­stres in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg bli­ver kri­ti­se­ret i kraf­ti­ge ven­din­ger af par­ti­fæl­len Kå­re Tra­berg Smidt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.